Escoltar

Un projecte de la UIB sobre les innovacions financeres obté finançament de la Fundación Ramón Areces

El doctor Alfredo Martín investigarà la interacció entre el mercat de contractes de permuta d'incompliment creditici i el mercat de préstecs bancaris

La innovació financera ha tingut un impacte significatiu en els mercats financers durant les últimes dècades, amb conseqüències positives (increment de liquiditat, diversificació del risc i menys costos de transacció) i negatives (productes financers de més complexitat, errors de mesurament en la valoració d'actius i adopció de riscos excessius).

Una de les innovacions financeres més importants ve donada pels contractes de permuta d'incompliment creditici o CDS (per les seves sigles en anglès de Credit Default Swaps), que proporcionen cobertura pel risc de crèdit d'una empresa. La irrupció dels CDS pot afectar la dinàmica de les relacions entre banc i prestatari en casos de renegociació de préstecs. Per part seva, les renegociacions de préstecs poden revelar informació privada als mercats en què cotitzen actius de l'empresa, especialment en mercats de CDS, ja que són sensibles a variacions en el risc de crèdit de l'empresa.

En aquest marc, un projecte de recerca liderat pel doctor Alfredo Martín, professor titular d'universitat del Departament d'Economia de l'Empresa, ha obtingut recentment finançament de la Fundación Ramón Areces. L'objectiu del projecte és analitzar la interacció entre el mercat de CDS i el mercat de préstecs bancaris, amb particular interès en la renegociació de préstecs. La primera part del projecte analitzarà qüestions relatives a la informació asimètrica i a la revelació d'informació privada a través de l'anunci de modificacions en un contracte de préstec, comparant les reaccions dels mercats d'accions i de CDS a aquests anuncis.

La segona part del projecte analitzarà l'impacte de la negociació de CDS en la dinàmica de la renegociació de préstecs. D’una banda, la irrupció dels CDS pot afectar les renegociacions de préstecs, ja que proporcionen als creditors l'opció de cobrir la seva inversió davant l'esdeveniment d'impagament. D’altra banda, els prestadors poden tenir menys incentius en renegociar els préstecs (lloc que estan coberts), i afectar els diferents termes de la renegociació (termini, quantia, etc.). Donada la importància i les dimensions globals dels dos mercats, cal comprendre més bé la interacció entre ells, la qual cosa és l’objecte d’anàlisi d’aquest bloc.

Per desenvolupar la part empírica del projecte, s’utilitzaran dades d'empreses dels EUA i Europa. Això permetrà contrastar si existeixen diferències significatives entre els dos mercats, ja que la renegociació de préstecs té característiques diferents als EUA i a Europa.

Els resultats del projecte poden revelar implicacions importants en relació amb el disseny de contractes financers. El projecte també contribueix al debat de si la innovació financera beneficia o perjudica els mercats financers. 

Data de publicació: 05/11/2019