Escoltar

Resultats provisionals de les eleccions de representants al Claustre de la UIB

S'han renovat els representants dels grups A, B i C a la Mesa del Claustre i al Consell de Govern 

Dia: dimecres, 28 de gener de 2015
Hora: 10 hores
Lloc: sala d’actes de Son Lledó 

Resultats provisionals de les eleccions.

La comunitat universitària renova els seus representants al Claustre. Concretament s'han renovat els representants dels professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A), els representants de la resta de personal docent (grup B) i els representants dels estudiants (grup C), tant a la Mesa del Claustre com al Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears.

La relació de representants que s’han triat és la següent:

a. Mesa del Claustre (art. 4.1 del Reglament del Claustre constituent):

– 5 representants del grup A)

– 1 representant del grup B)

– 2 representants del grup C)

b. Consell de Govern (art. 25.1.e) dels Estatuts i 42 de la normativa electoral):

– 7 representants del grup A)

– 2 representants del grup B)

– 7 representants del grup C)

* 5 dels estudis de grau

* 1 dels estudis de postgrau

* 1 dels estudis de doctorat (no hi haurà eleccions perquè el representant elegit a les eleccions del dia 11 de desembre de 2014 s'integra automàticament en el Consell de Govern) 

Presentació de candidatures:

a. Forma: model tramès amb la convocatòria

b. Lloc: Registre General de Son Lledó

c. Termini: a les 13 hores del dia 27 de gener  

Vot anticipat:

a. Procediment: article 19 de la normativa electoral

b. Forma: papereta disponible a la Secretaria General

c. Lloc de presentació: Registre General de Son Lledó

d. Termini: a les 13 hores del dia 27 de gener

El Claustre de la UIB, presidit pel Rector, és el màxim òrgan representatiu de la comunitat universitària. El Claustre és competent per:

1. Elaborar els Estatuts, reformar-los i corregir les errades que s'hi detectin.

2. Convocar eleccions extraordinàries al càrrec de Rector.

3. Elegir els membres del Consell de Govern que li corresponen, per i entre els mateixos membres del sector representat.

4. Elegir i, si escau, revocar el defensor universitari, que a la Universitat de les Illes Balears rep el nom de Síndic de Greuges, i rebre'n l'informe anual.

5. Qualssevol altres competències que li siguin atribuïdes per llei o pels Estatuts. 

Data de l'esdeveniment: 28/01/2015

Data de publicació: 21/01/2015