Escoltar

Primera reunió de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina

És l’òrgan de suport a la degana i el formen representants dels hospitals Son Espases i Son Llàtzer, d’Atenció Primària i dels serveis de Salut de Menorca i d’Eivissa 

Avui, dimecres, 4 de maig de 2016, ha tingut lloc la primera reunió de la Comissió Gestora de la Facultat de Medicina, que presideix la degana i professora de la UIB doctora Margalida Gili.

La Comissió Gestora és un òrgan encarregat de donar suport a la degana de la Facultat, i es mantindrà en funcionament fins a la constitució de la Junta de la Facultat de Medicina. Les seves competències són:

a) Organitzar els ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a obtenir el títol de grau de Medicina.

b) Aprovar la distribució dels fons assignats a la Facultat de Medicina.

c) Gestionar la distribució dels espais que li siguin assignats, d’acord amb les necessitats docents i d’investigació de la Universitat.

d) Crear comissions amb representació dels distints sectors de la comunitat universitària presidides per la degana per estudiar els problemes específics i la reforma dels estudis adscrits.

e) Aprovar la memòria anual d’activitats.

La Comissió Gestora és composta pels membres següents:

En representació de la UIB, els doctors Antoni Aguiló Pons, Mauro García Toro, Felicià Grases Freixedas i Miquel Roca Bennàsar.

En representació de l’Hospital Universitari Son Espases, els doctors Oriol Bonnín Gubianas, Miquel Fiol Sala, Javier Ibáñez Domínguez i Josefa Terrasa Pons.

En representació de l’Hospital Son Llàtzer, els doctors Lluís Masmiquel Comas i Ana M. Espino Ibáñez.

En representació d’Atenció Primària, la doctora Caterina Vicens Caldentey.

En representació del Servei de Salut d’Eivissa, la senyora María Martín Rabadán.

En representació del Servei de Salut de Menorca, el senyor Txema Coll Benejam. 

Data de publicació: 04/05/2016