Escoltar

Noves tècniques matemàtiques per estudiar l'evolució de les espècies

La tesi doctoral de Lucía Rotger García proposa l’ús de nous índexs i mètriques per comparar els arbres filogenètics i les propietats dels processos evolutius

Els arbres filogenètics són la representació abstracta de les històries evolutives compartides per un conjunt d’espècies des d’un avantpassat comú. Aquesta representació és una de les més habituals en el camp de la filogenètica, un dels més importants de la Biologia. 

Aquests arbres filogenètics poden ser interpretats com a arbres des del punt de vista de la teoria de grafs matemàtica, amb la qual es pot estudiar, per exemple, la forma i estructura dels arbres filogenètics. La creença que la forma d'un arbre filogenètic és un reflex de les propietats dels processos evolutius que hi ha al darrere ha motivat l'estudi d'índexs que quantifiquin les propietats gràfiques dels arbres filogenètics i de mètriques que en permetin la comparació. 

La contribució principal de la tesi doctoral de Lucía Rotger García, defensada a la Universitat de les Illes Balears, és la incorporació al conjunt de tècniques disponibles per a l'anàlisi i la comparació d'arbres filogenètics de l'índex de balanç cofenètic total, la família d'índexs Colless-like i la família de mètriques cofenètiques.  

A més a més, aplicant els índexs de balanç anteriors, s’han fet experiments per testejar si els arbres del TreeBase (un repositori d’informació filogenètica en què hi ha arbres filogenètics que generen els investigadors) segueixen un model d’evolució determinat. Per dur-los a terme, s’han emprat tècniques de la matemàtica discreta, estadístiques i computacionals. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: New balance indices and metrics for phylogenetic trees
  • Autora: Lucía Rotger García
  • Programa de doctorat: Tecnologies de la Informació i les Comunicacions
  • Directors: Arnau Mir Torres i Francesc A. Rosselló Llompart

Data de publicació: 31/07/2020