Escoltar

Noves metodologies automàtiques per fer anàlisis ambientals

La tesi de Ruth Suárez ha desenvolupat set noves metodologies automàtiques més precises, exactes, ràpides i robustes per simplificar i monitoritzar paràmetres d’interès ambiental 

L’aigua és un recurs vital per a la humanitat. No obstant això, a causa de l’augment de la població, l’increment de contaminants en el medi aquàtic s’ha fet notable. En aquest sentit, els governs han augmentat el control de les seves aigües a través de regulacions més estrictes. Per aquest motiu és important desenvolupar mètodes analítics sensibles i eficients en termes de cost, precisió, freqüència d'anàlisi i impacte ambiental per controlar les emissions de contaminants i així verificar el compliment de les normes definides.

A més d’això, les anàlisis mediambientals plantegen algunes dificultats a causa de la complexitat de les matrius de les mostres, ja que en general els anàlits d'interès estan a nivells molt baixos i hi ha una àmplia varietat de possibles interferents, que fan gairebé obligatòria una etapa de tractament de la mostra abans de la detecció. Les noves tendències se centren en l'ús de tècniques de microextracció, com ara la microextracció en fase sòlida i la microextracció líquid-líquid dispersiva, que permeten una simplificació, miniaturització i automatització de la preparació de la mostra, i es limita l'ús de dissolvents perjudicials per al medi ambient, alhora que s’assegura una bona eficiència d'extracció.

No obstant això, les etapes de pretractament són llargues i impliquen un gran consum de reactius i mostra quan es duen a terme de forma manual. Així, l'automatització del mètode analític mitjançant les tècniques d’anàlisi en flux té un paper important per aconseguir mètodes analítics més eficients i ràpids.

La tesi doctoral de Ruth Suárez, defensada a la Universitat de les Illes Balears, s'inscriu en aquesta línia d’investigació i presenta set mètodes analítics automàtics per a la determinació de ferro, alumini, tensioactius aniònics i catiònics, i filtres UV en mostres ambientals i una revisió exhaustiva basada en l’acoblament entre les tècniques d’anàlisi en flux i les tècniques de separació. La tesi l’han dirigida el doctor Víctor Cerdà Martín i la doctora Jessica Avivar Cerezo, del Departament de Química de la Universitat de les Illes Balears.

Per tant, l'objectiu principal d'aquesta tesi ha estat desenvolupar diferents metodologies que han estat automatitzades mitjançant l’ús de tècniques d’anàlisis en flux per a la determinació de paràmetres d'interès ambiental, com són l’anàlisi d’injecció seqüencial, l’anàlisi d’injecció en flux multixeringa i el lab-on-valve. A més, l'espectrofotometria i la fluorimetria s'han emprat com a tècniques de detecció en els mètodes desenvolupats com a alternatives més econòmiques a altres detectors.

Tots els analitzadors desenvolupats han demostrat la gran versatilitat de les tècniques d'anàlisi en flux en el seu acoblament a una gran varietat de tècniques de detecció i separació. A més, l'ús de tècniques d'anàlisi en flux per automatitzar els diferents mètodes analítics ha aportat gran robustesa, simplicitat i estabilitat, la qual cosa s'ha traduït en resultats precisos i exactes, juntament amb l'estalvi de temps i reactius, una major freqüència de mostreig, una mínima manipulació de la mostra i reactius per part de l'analista, un menor impacte ambiental per anàlisi a causa de la reducció dels residus generats, i la consegüent reducció de cost per anàlisi.

Les noves metodologies analítiques desenvolupades s’han emprat per avaluar la presència d’aquests composts químics a nivells de concentració inferiors als exigits per la legislació ambiental europea, per tal de determinar els seus nivells en diferents mostres aquàtiques.

Finalment, dins el marc d’aquesta tesi, es pretén  que els mètodes desenvolupats puguin ser transferits al sector industrial per a anàlisis rutinàries en un futur proper.

La recerca desenvolupada en la tesi doctoral de Ruth Suárez ha estat cofinançada per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears i pel Fons Social Europeu (FPI/1444/2012).

Referència de la tesi

  • Títol: Implementation of flow microextraction techniques for monitoring of parameters of environmental interest
  • Autora: Ruth Suárez Sánchez
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Àrea de coneixement: Química Analítica
  • Departament: Química
  • Directors: Víctor Cerdà Martín i Jessica Avivar Cerezo  

Data de publicació: 25/02/2016