Escoltar

Les sardines i els aladrocs s'arrepleguen a les desembocadures dels grans rius mediterranis quan arriba el fred

La tesi doctoral de M. del Pilar Tugores ha estudiat la distribució espacial dels hàbitats d’aquestes espècies a l’inici de l’hivern 

La sardina (Sardina pilchardus) i l’aladroc (Engraulis encrasicolus), són peixos pelàgics, és a dir, que viuen amb poc contacte amb el fons marí. Són molt importants tant en termes ecològics com econòmics. Les seves poblacions són molt sensibles a les fluctuacions ambientals i es troben fortament explotades per les pesqueres. Per això, requereixen una gestió que permeti evitar o predir els col·lapses episòdics que sofreixen.

La tesi doctoral de M. del Pilar Tugores Ferrà, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha tingut com a principals objectius analitzar la distribució espacial de la sardina i l’aladroc a principis d’hivern al Mediterrani espanyol i avaluar l’error en l’estimació de l’abundància derivada de l’esmentada distribució espacial i del disseny de mostreig. A més, amb l’objectiu de conèixer els paràmetres ambientals i les zones més favorables per a la subsistència d’aquestes espècies, la investigadora ha modelat el seu hàbitat mitjançant dades de satèl·lit com la temperatura superficial de la mar o la salinitat al llarg de tot el Mediterrani. La tesi l’ha dirigida la doctora Magdalena Iglesias Marroig, investigadora de l’Institut Espanyol d’Oceanografia al Centre Oceanogràfic de Balears.

Els resultats mostren per a ambdues espècies distribucions espacials fragmentades, és a dir, amb petites àrees de gran abundància envoltades de grans àrees d’abundàncies molt baixes o nul·les. L’error de les estimacions d’abundància derivat del mostreig es trobà dins valors acceptables (<30%), i es remarca la idoneïtat del mostreig per a l’objectiu de les campanyes. Els hàbitats preferencials de la sardina i l’aladroc es relacionen amb paràmetres ambientals relacionats amb la circulació marina i amb l’enriquiment de nutrients a l’aigua. L’aladroc presenta una relació més intensa amb les desembocadures dels grans rius i, en general, amb zones de productivitat més estable.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Uncertainty in stock assessments, spatial distribution and habitat modelling of two small pelagic fich species, sardine (Sardina pilchardus) and anchovy (Engraulis encrasicolus), in the Mediterranean from late autumm Spanish acoustic surveys
  • Autor: M. del Pilar Tugores Ferrà
  • Programa de doctorat: Biologia
  • Departament: Biologia
  • Directora: Magdalena Iglesias Marroig 

Data de publicació: 27/01/2016