Escoltar

L'alumnat de la UIB podrà fer les pràctiques a l'IEO

Signatura d'un conveni amb l'Institut Espanyol d'Oceanografia per a la realització de pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars de l'alumnat de grau i postgrau de títols oficials i propis de la Universitat 

El director de l'Institut Espanyol d'Oceanografia (IEO), senyor Eduardo Balguerías, i la vicerectora d'Estudiants de la Universitat de les Illes Balears, doctora Rosa Isabel Rodríguez, han signat un conveni que permetrà que l'alumnat de grau i de postgrau de títols oficials i propis de la UIB puguin fer pràctiques acadèmiques externes curriculars i extracurriculars a l'IEO. També hi han assistit el director del Centre Oceanogràfic de les Balears, senyor Antoni Quetglas, i la directora del Màster Universitari en Ecologia Marina, doctora Nona Sheila Agawin.

Fa anys que l'IEO i la UIB col·laboren en la formació de l'alumnat de la UIB, concretament en la realització de les pràctiques del Màster Universitari en Ecologia Marina. Ara, mitjançant el conveni signat, es reforça aquesta col·laboració entre ambdues institucions i s'amplia la possibilitat de fer pràctiques a l'IEO a tot l'alumnat de grau i postgrau de la Universitat. Així, l'IEO esdevé entitat col·laboradora en les pràctiques acadèmiques universitàries, amb l'objectiu de completar la formació pràctica de l'alumnat de la UIB.

El conveni estableix dues modalitats de pràctiques:

Pràctiques curriculars

Són activitats acadèmiques reglades i tutelades que formen part del pla d'estudis. Es poden oferir en aquelles titulacions de grau o de postgrau que així ho estableixin al seu pla d'estudis, i en les condicions que estableixi també cada pla d'estudis. Aquestes pràctiques tenen reconeguda l'assignació de crèdits i l'equivalència en hores presencials a l'IEO d'acord amb el pla d'estudis. No tenen compensació econòmica.

Pràctiques extracurriculars

Són aquelles que els estudiants de grau o postgrau fan amb caràcter voluntari durant el seu període de formació i que, malgrat que no estan incloses al pla d'estudis, tenen igualment la finalitat d'afavorir l'adquisició de competències que els preparin per a l'exercici d'activitats professionals, afavorir l’ocupabilitat i fomentar la capacitat d'emprenedoria. Els alumnes de la UIB que hi vulguin accedir han d'haver superat el 50 per cent dels crèdits necessaris per obtenir el títol dels estudis que cursen i han d'estar inscrits al Departament d'Orientació i Inserció Professional de la FUEIB.

Les pràctiques extracurriculars tenen entre 80 i 650 hores de durada per curs acadèmic, i es poden prorrogar fins a un límit màxim de 1.300 hores durant tres cursos acadèmics. La dedicació diària és d'un màxim de cinc hores diàries en període lectiu, i de set hores diàries en períodes no lectius. No tenen compensació econòmica. 

Data de publicació: 14/11/2018