Escoltar

La validesa dels documents electrònics en un procés judicial

La tesi doctoral de Belén Aige analitza l’adaptació de la Justícia als canvis derivats de l’eclosió de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 

La tesi doctoral de María Belén Aige Mut, defensada a la Universitat de les Illes Balears, pretén atorgar seguretat jurídica als documents electrònics en l’àmbit del procés judicial, especialment com a mecanisme de prova, i també aborda la innovadora qüestió de la possibilitat d’admetre títols canviaris electrònics i fer-los valer en un procés. La tesi l’ha dirigida la doctora María Isabel Tapia Fernández, del Departament de Dret Privat.

L’eclosió de les noves tecnologies de la informació i la comunicació ha incidit en nombrosos àmbits de la nostra activitat diària, també en el de les transaccions econòmiques. Bé siguin grans operacions financeres o bé petites compres de particulars a través d’una botiga electrònica, exigeixen uns mínims de seguretat jurídica per garantir la confiança dels usuaris. La recerca de Belén Aige entra de ple en aquest terreny i, partint de l’estudi inicial de les institucions processals que s’han vist més afectades per la implantació de les noves tecnologies, examina la regulació vigent i la compara amb altres legislacions de l’entorn. Així, la investigadora ha fet una recopilació de les normes referides als documents electrònics, fent un èmfasi especial en aquelles que poden afectar l’àmbit processal, per després analitzar-les i extreure’n conclusions. A més, s’ha examinat la jurisprudència  per tal de contrastar l’aplicació pràctica del dia a dia dels tribunals amb la teoria exposada per la doctrina.

Com a conclusions principals, la investigadora destaca la possibilitat que els documents electrònics siguin tractats com a autèntics en l’àmbit del procés, sense desigualtats per motiu del seu suport electrònic; a la vegada que assenyala la necessitat de modernitzar l’Administració de Justícia per assolir un funcionament i una gestió correcta adaptada a les noves necessitats derivades de la implantació de les tecnologies de la informació i la comunicació. A més, també destaca la possibilitat que els títols canviaris electrònics siguin acceptats en el marc dels processos judicials.

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: Los documentos electrónicos en el ámbito del proceso
  • Autor: María Belén Aige Mut
  • Programa de doctorat: Dret Privat
  • Departament: Dret Privat
  • Director: María Isabel Tapia Fernández 

Data de publicació: 01/10/2014