Escoltar

La UIB tindrà en compte per primera vegada la responsabilitat social empresarial (RSE) en els criteris d'adjudicació de l'obra de l'edifici Interdepartamental II

La responsabilitat social empresarial (RSE), entesa com la contribució activa i voluntària i a la millora social, econòmica i ambiental de les empreses productives, es tindrà en compte per primera vegada en els criteris d’adjudicació de l’obra per a la construcció del nou edifici Interdepartamental II.

La Universitat de les Illes Balears, conscient de la necessitat de promoure el compromís de les empreses cap a la societat, i d’acord amb la Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa del Govern de les Illes Balears, ha decidit establir que un 10 per cent de la puntuació total dels oferts estigui lligada a criteris de RSE. D’aquesta manera la UIB esdevé pionera en aquest àmbit.

La RSE és una iniciativa de caràcter voluntari i va més enllà de l’acompliment de les lleis i les normes, que es dóna per suposat. És el conjunt d’accions que prenen en consideració les empreses i organitzacions perquè les seves activitats tinguin repercussions positives sobre la societat.

En concret, s’atorgaran 1,5 punts a les empreses que acreditin un sistema de gestió ètica i socialment responsable basat en la SGE-21. La SGE 21, Sistema de Gestió Ètica i Socialment Responsable, és una norma europea que estableix els requisits que ha de complir una organització per integrar en la seva estratègia i gestió la responsabilitat social. Ofereix una sistemàtica enfocada a la integració voluntària de les seves preocupacions socials i mediambientals en les operacions comercials i en les relacions amb els clients i proveïdors. Permet, de manera voluntària, auditar processos i arribar a una certificació en gestió ètica i responsabilitat social.

De la mateixa manera, es valorarà amb 1,5 punts els sistemes de gestió de la salut i seguretat laboral mitjançant el sistema OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Management Systems). Aquesta és una especificació d’avaluació reconeguda internacionalment per a sistemes de gestió de la salut i la seguretat en el treball. Ha estat concebuda per cobrir els buits en els quals no hi ha cap norma internacional certificable per un tercer independent. És compatible amb altres normes ISO a fi d'ajudar les organitzacions a complir de manera eficaç les obligacions relatives a la salut i la seguretat.

Conscients de la relació entre la RSE i la sostenibilitat, també es valorarà, com ja era habitual a la UIB, amb un total de 4 punts, els sistemes de gestió de qualitat i de gestió ambiental, de la família ISO 9000, ISO 14000 o EMAS. Els estàndards internacionals de la International Organization for Standardization: Organització Internacional per a l’Estandardització, ISO, estableixen una sèrie de pautes i patrons que les entitats han de seguir amb la finalitat d’implementar un sistema de gestió i assegurament de la qualitat en el desenvolupament dels seus processos. La família de normes ISO 9000 és un conjunt d’enunciats que conformen un model per desenvolupar un sistema de gestió de la qualitat en una empresa. Es refereix a la gestió ambiental aplicada a l’empresa. Aquesta última és una alternativa a l’EMAS (Eco-Management and Audit Scheme: Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Ambientals), que és un sistema voluntari de gestió ambiental que permet a les organitzacions avaluar i millorar el seu comportament ambiental i difondre la informació oportuna al públic i a d’altres parts interessades, i que promou la millora contínua del comportament ambiental de les organitzacions.

Finalment la Universitat també premiarà amb 3 punts les empreses que acreditin activitats d’R+D+I en el marc de l’edificació certificades segons la UNE 166002:2006 en d’R+D+I; es valoraran amb més puntuació aquelles activitats d’R+D+I certificades en funció de la seva rellevància cientificotècnica en el sector de la construcció i, en especial, de les tecnologies de l’edificació.

Documents relacionats

Data de publicació: 21/02/2011