Escoltar

La UIB crea la Facultat de Medicina

Estarà situada a la Unitat Docent de Medicina de l'Hospital Universitari Son Espases 

El Consell de Govern de la UIB ha aprovat, en sessió ordinària, la creació de la Facultat de Medicina, amb un vot en contra i una abstenció. Després haurà de ser aprovada pel Consell Social i comptar amb l’autorització del Govern de les Illes Balears.

Antecedents

El president del Govern de les Illes Balears, al debat sobre orientació política general de 2008, va instar el Govern, d'acord amb la Universitat, a estudiar la viabilitat d'implantar els estudis de Medicina. Va destacar que suposaria un esforç important, que comportaria una valuosa tornada de professionals notables, i la configuració d'un pol científic singular amb la Universitat. També, al Parlament de les Illes Balears, es va manifestar el ple suport dels partits polítics a aquesta iniciativa (Resolució del Parlament de les Illes Balears núm. 158, de 7 de novembre de 2008).

En compliment del mandat del Govern, la Universitat de les Illes Balears va crear una comissió d'elaboració i disseny d’estudis (CED) i va elaborar la Memòria per a la sol·licitud de verificació del grau de Medicina segons el procediment establert al Reial decret 1393/2007. En data 13 de juliol de 2011 la Universitat de les Illes Balears va rebre de l’ANECA un informe favorable de verificació del títol de grau de Medicina que va ser enviat al Consell d’Universitats per a la resolució definitiva de verificació, amb data 26 de juliol de 2011, que encara és vigent.

L’estiu de 2015 el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears es posaren d’acord i consideraren que era el moment idoni per començar els tràmits per implantar els estudis de Medicina en aquesta comunitat autònoma.

Actualment, per avançar en la tramitació de la possible implantació del grau de Medicina, és necessari crear l’estructura de gestió acadèmica i administrativa de la Facultat, per poder tenir garanties de qualitat irrenunciables per a la implantació d’aquest títol.

La creació de la Facultat de Medicina de la Universitat de les Illes Balears es justifica en el marc normatiu establert a la Llei orgànica d’universitats, als Estatus de la Universitat de les Illes Balears i a la Llei d’organització del sistema universitari de les Illes Balears.

Aspectes acadèmics

La nova facultat que es proposa serà l’encarregada d’organitzar la implantació dels ensenyaments i els processos acadèmics, administratius i de gestió conduents a l’obtenció del títol de graduat o graduada de Medicina.

L'estructura general de l'ensenyament s'ha elaborat d'acord amb les directrius sobre el grau establertes al Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableixen l'ordenació dels ensenyaments oficials i els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habilitin per a l'exercici de la professió de metge, Ordre ECI/332/2008, de 13 de febrer.

Distribució de matèries segons la tipologia:

Tipus de matèries

ECTS

Formació bàsica

78

Obligatòries

207

Optatives

15

Pràctiques externes (clíniques)

54

Treball de Fi de Grau

6

Total

360

 

Alumnes

La Facultat de Medicina gestionarà la informació acadèmica que han de rebre els futurs estudiants del grau de Medicina. L’oferta de places prevista a la memòria de verificació del grau de Medicina és d’un màxim de 70. Concretament, la proposta pluriennal de la UIB per a la futura implantació dels estudis s’ha calculat sobre una oferta de 60 places de nou ingrés; amb aquesta previsió el total de matriculats a la nova facultat una vegada acabada la implantació dels sis cursos serà com a màxim de 360 alumnes.

Una facultat a l’Hospital Universitari Son Espases

La Facultat de Medicina estarà situada a la Unitat Docent de Medicina de l'Hospital Universitari Son Espases, a uns 3 kilòmetres del campus universitari, a la mateixa carretera de Valldemossa, gairebé adjacent al ParcBIT (Parc d'Innovació Tecnològica). Són tres estructures (HUSE, UIB, ParcBIT) que, per la seva ubicació, permeten reforçar l'eix de ciència i innovació, que facilitarà consolidar un pol biotecnològic atractiu.

A més de la UIB i de l'Hospital Universitari Son Espases, es posarà a disposició dels estudis de grau la resta de centres sanitaris públics de les Illes Balears: 11 hospitals en total, 55 centres de salut, 31 serveis d'urgències d'atenció primària i els dispositius del 061. Actualment existeix una col·laboració formativa entre els serveis sanitaris públics i la UIB per a la formació de graus, màsters i programes de doctorat.

Despesa total de la Facultat de Medicina

Un cop analitzades les despeses directes i indirectes de la nova facultat, la despesa total correspon a la suma d’ambdues, la qual cosa fa un total de: 97.899,61 euros.

La dotació de la partida econòmica que s’ha de fer càrrec d’aquest cost està prevista al pressupost per a la implantació dels estudis de grau de Medicina, per tant, la posada en funcionament d’aquesta nova facultat resta condicionada a l’aprovació del conveni de finançament i d’implantació d’aquests estudis. 

Notícia relacionada

 

Data de publicació: 17/02/2016