Escoltar

Expulsats per la crisi? La migració recent dels joves espanyols a Tolosa

La tesi doctoral de Caterina Thomàs Vanrell investiga el procés d'inserció d'aquest col·lectiu en la ciutat d'acollida a través de les xarxes personals transnacionals  

La tesi doctoral de Caterina Thomàs Vanrell, defensada a la Universitat de les Illes Balears, aborda un fenomen actual d'interès social i sociològic, influenciat per la crisi econòmica i financera mundial, que va començar el 2008. La recerca pretén identificar estratègies per a la implementació del projecte de migració temporal basat en les expectatives professionals (passades, presents i futures) de la població espanyola recentment establerta a Tolosa (França). Concretament, les estratègies per organitzar el procés de mobilitat són producte d'una successió de situacions transnacionals d'interacció que ajuden a construir i activar informació útil que permeti accedir a recursos concrets per trobar feina i residir en un nou context.

La tesi doctoral s’ha realitzat en el marc d'un conveni de cotutela internacional entre la UIB i la Universitat Jean Jaurès de Tolosa 2 (UT2J), i l'han dirigida la doctora Francesca Salvà, del Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la UIB, i el doctor Michel Grossetti, del Laboratori Interdisciplinari de Solidaritats, Societats i Territoris de la UT2J. 

La metodologia d'aquesta investigació combina una aproximació mixta, qualitativa i quantitativa, basada en una entrevista semidirigida i un qüestionari per construir les xarxes personals. L'anàlisi de les entrevistes és mixta i implica l'anàlisi de les cadenes relacionals d'accés als recursos. El treball de camp es va realitzar sobre la base d'una mostra de cinquanta-set persones amb una proporció igual d'homes i dones, amb edats variables  entre els vint i els quaranta anys, amb diferents nivells de qualificació, i de persones amb fills i sense. L'articulació de l'anàlisi de les xarxes personals i de les cadenes d'accés als recursos resulta una estratègia fructuosa i innovadora per tal d'estudiar la inserció diversificada d'aquestes persones a la nova ciutat d'adopció.

El procés de mobilitat explica la diversitat de formes d'inserció social, d'accés a l'edat adulta i d'estabilització relacional d'aquesta població. Aquestes estratègies relacionals transnacionals es construeixen i transformen constantment, com un procés involucrat en les interaccions i els entorns socials en què participen les persones, sense oblidar el context estructural en el qual viuen. D'aquesta manera, els vincles interpersonals transnacionals ens permeten discernir l'aparició d'espais col·lectius d'intercanvi i grups socials que expliquen les estructures de sociabilitat i suport social. La presència d'individus en grups transnacionals condueix a la formació de xarxes personals i afecta l'estabilització relacional als seus llocs de residència.

Aquest conjunt d'influències recíproques entre xarxes personals més o menys estabilitzades, les relacions identificades en les etapes inicials de la migració i la interacció entre les relacions personals que generen col·lectius de sociabilitat transnacional contribueixen a explicar els fenòmens d'expatriació i les migracions relacionades amb el treball que es tracten en aquesta tesi.

Fitxa de la tesi doctoral:

  • Títol: Creuar els Pirineus en moments d'incertesa. Les xarxes transnacionals en els desafiaments professionals de joves espanyols a Tolosa (França)
  • Autora: Caterina Thomàs Vanrell
  • Programa de doctorat: Educació Inclusiva (UIB) i Sociologia (UT2J).
  • Directors: Francesca Salvà Mut i Michel Grossetti 

Data de publicació: 02/10/2017