Escoltar

Exposició dels censos electorals a la UIB: més de 17.180 persones podran participar a les eleccions a Rector el dia 23 de març

Els censos electorals de la Universitat de les Illes Balears s'exposen fins al dia 8 de març a la pàgina web de la Universitat, a l'apartat d'eleccions, perquè totes les persones que formen part de la comunitat universitària puguin consultar les seves dades.

En cas que les dades no siguin correctes, el període de reclamacions és del dia 2 de març fins al mateix 8 de març, mitjançant escrit adreçat al president de la Comissió Electoral i presentat al Registre General de Son Lledó, de 9 a 14 hores.

El vot per a l'elecció del Rector es ponderarà per sectors de la comunitat universitària de la forma següent:

  • 51 per cent per al professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat (sector a).
  • 12 per cent per a la resta de personal docent i investigador (sector b).
  • 25 per cent per a l'alumnat (sector c).
  • 12 per cent per al personal d'administració i serveis (sector d).

Els electors de la UIB

Les persones que podran exercir el dret al vot a les eleccions de la Universitat de les Illes Balears i que, per tant, conformen el cens de la UIB són 17.182.

Els electors universitaris estan dividits en sectors.

Sector a): 510 electors
Són electors del sector a) els funcionaris dels cossos docents universitaris següents: catedràtics d'universitat, professors titulars d'universitat, catedràtics d'escola universitària, professors titulars d'escola universitària doctors, i també els professors contractats doctors, els professors col·laboradors doctors i els professors associats de nacionalitat estrangera doctors amb caràcter indefinit.

Sector b): 971 electors
Són electors del sector b) els professors titulars d'escola universitària no doctors, els ajudants, els professors ajudants doctors, els professors col·laboradors no doctors, els professors associats, els professors visitants, els professors emèrits, els investigadors doctors dels programes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva i Marie Curie o d'altres programes que puguin contractar investigadors doctors en condicions similars, el personal per al desenvolupament d'investigació científica o tècnica no esmentats anteriorment, i els becaris que desenvolupin la seva activitat a la UIB.

Es consideren becaris els becaris d’investigació europeus, els estatals, els de la comunitat autònoma i els becaris propis d’investigació de la UIB i anàlegs, sempre que la seva beca tingui una durada mínima d’un any i la seva dedicació sigui a temps complet.

Sector c): 15.083 electors
Són electors del sector c) els alumnes matriculats a la Universitat inclosos als apartats següents:

a) Estudiants de grau: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de grau conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat. A efectes electorals, es consideren estudiants de grau els alumnes matriculats d’un mínim de dotze crèdits d’entre les assignatures bàsiques, obligatòries i optatives.

També són electors els estudiants matriculats de títols propis de grau (curs de primer cicle i estudis de primer i segon cicle) i els alumnes matriculats de títols de formació bàsica de més de trenta crèdits.

b) Estudiants de màster universitari: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de màster conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat.

A efectes electorals, es consideren estudiants de màster els alumnes matriculats de títols propis de màsters, d’especialista universitari i d’expert universitari, sempre que siguin graduats, diplomats o llicenciats, o equivalents.

c) Estudiants de doctorat: són els estudiants matriculats d’ensenyaments de doctorat conduents a l’obtenció de títols oficials i amb validesa en tot el territori de l’Estat, així com els doctorands que hagin superat el període formatiu i facin la tesi doctoral en les condicions legalment establertes.

No són electors els estudiants que estiguin matriculats d'ensenyaments que s'imparteixin en centres docents adscrits.

Sector d): 618 electors
És elector del sector d) tot el personal d'administració i serveis vinculat a la Universitat per una relació funcionarial o contractual que presti els seus serveis a la UIB.

Els interins dels sectors a), b) i d) tenen la mateixa consideració que els funcionaris i els laborals, a l'efecte de considerar-los electors.

Eleccions a Rector 2011

Documents relacionats

Data de publicació: 28/02/2011