Escoltar

Els ventalls al·luvials al vessant sud de la serra de Tramuntana

La tesi doctoral de Bartomeu Sastre Canals identifica i estudia les principals formes sedimentàries al·luvials en aquesta zona de l’illa de Mallorca 

La tesi doctoral de Bartomeu Sastre Canals, defensada a la Universitat de les Illes Balears, ha identificat les principals formes sedimentàries de tipus al·luvial que es poden trobar al vessant sud de la serra de Tramuntana, a Mallorca. A més, n’ha estudiat la composició sedimentària, i els processos, actuals i pretèrits, que es donen en aquestes formes, com també ha identificat i descrit la intervenció antròpica a l’àrea d’estudi. La tesi l’ha dirigida el doctor Miquel Grimalt, del Departament de Geografia de la UIB, i és innovadora tant per les conclusions assolides com per les diverses tècniques que s’han utilitzat en la recerca, com ara l’anàlisi topogràfica, l’anàlisi sedimentària, l’anàlisi de la intervenció antròpica i les datacions amb la tècnica OSL.

La investigació també ha tingut com a objectiu proporcionar un millor coneixement de les formes sedimentàries de l’àmbit continental de Mallorca, fins ara poc o gens estudiades, i dels processos que s’hi donen, per tal de preveure i mitigar els possibles riscs d’inundació en aquesta zona de l’illa.

Fruit d’aquesta recerca, l’investigador ha constatat les diferents tipologies de ventalls al·luvials que hi ha al vessant meridional de la serra de Tramuntana, i ha determinat que en alguns casos tenen una xarxa de paleocursos i fluxos de desbordament que varia en funció de l’àrea. A més, s’ha constatat el funcionament dels ventalls al·luvials en tots els casos en forma de desbordaments, inundacions, avulsions i el funcionament parcial de les paleoformes.

La recerca també ha permès constatar com les pulsacions climàtiques, les transgressions marines i l’afectació neotectònica, unides a la important activitat antròpica, han alterat i modificat les dinàmiques pròpies d’aquestes formes sedimentàries.

L’investigador també ha avaluat mitjançant tècniques instrumentals de laboratori l’edat d’algunes d’aquestes formes, i ha determinat que la seva construcció no respon a una explicació per dinàmiques actuals, sinó pretèrites. Ara bé, aquestes formes sí que actualment presenten processos típics de les morfologies de ventalls al·luvials, com són les inundacions. L’investigador apunta que en aquests processos hi incideixen factors com el clima, les geoformes estudiades, el grau d’antropització i els possibles canvis en la dinàmica fluviotorrencial associada a factors com la neotectònica, la isostàsia i els canvis en el nivell de la mar durant el Quaternari.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Formes i processos al·luvials al vessant sud de la serra de Tramuntana
  • Autor: Bartomeu Sastre Canals
  • Programa de doctorat: Geografia
  • Departament: Geografia
  • Director: Miquel Grimalt Gelabert 

Data de publicació: 29/02/2016