Escoltar

Els professionals de l'Administració local, des dels orígens als reptes d'avui

La tesi doctoral de Nicolau Conti Fuster investiga l’evolució de les figures dels secretaris, interventors i tresorers des de la Constitució espanyola de 1812 fins a l'actualitat 

La tesi doctoral de Nicolau Conti Fuster, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza els orígens professionals dels secretaris, interventors i tresorers de l’Administració local espanyola a través de l’aportació regeneradora de les seves funcions els darrers dos-cents anys. En aquesta investigació, es tenen en compte d’una manera especial les referències a l’àmbit de les Illes Balears.

De Cadis a la Restauració

Amb l’examen detallat d’aquests antecedents històrics es volen comprendre les raons que en justificaren l’aparició i les conseqüències que derivaren de la seva evolució fins al present. En aquest trànsit, s’analitzen els períodes que transcorren des dels inicis, en la icònica Constitució de Cadis de 1812, el text de la qual recull per primera i única vegada en la història del constitucionalisme espanyol la figura dels secretaris d’ajuntament i de les diputacions provincials, lliurement elegits per les respectives corporacions, però mancats de la necessària exigència de preparació tècnica. En l’àmbit de la gestió econòmica, els anomenats dipositaris són els encarregats de manejar, custodiar i recaptar els fons públics de les corporacions locals. El seu protagonisme, però, serà limitat, amb la irrupció dels comptadors, després anomenats interventors, a partir de la dècada dels anys seixanta del segle XIX.

El fenomen social del caciquisme i la seva malèfica influència en la vida local espanyola caracteritzaran el llarg període de la Restauració (1875-1923), sense que s’arribassin a adoptar les mesures regeneradores que proposaven la majoria dels projectes legislatius frustrats que se succeïren inútilment. Precisament, n’hi havia molts que invocaven la importància de les funcions assignades als protagonistes d’aquest estudi per poder erradicar aquesta penosa xacra.  

La professionalització

Segons assenyala l’investigador, la situació millorarà durant la dictadura del general Primo de Rivera, gràcies a la gran tasca de José Calvo Sotelo en la Direcció General de l’Administració. L’aprovació de l’Estatut municipal el 1924 i de l’Estatut provincial un any més tard, juntament amb tota la normativa reglamentària de desenvolupament, forjarà el règim local espanyol fins als nostres dies. A més a més, i pel que fa a l’objecte d’aquesta investigació, suposarà la consolidació professional dels cossos de secretaris, interventors i dipositaris de l’Administració local, els quals seran dotats del nivell d’exigència professional i de la inamovibilitat funcional que necessitaven feia molt de temps.

Els períodes de la II República i de la llarga etapa de la dictadura del general Franco que vingueren a continuació, malgrat la seva clara diferenciació ideològica, representaren un cert continuisme del règim jurídic dissenyat anteriorment. L’advertència d’il·legalitat que tenien atribuïda els secretaris i els interventors és un tret destacat de les seves funcions durant el règim franquista, així com l’increment de la seva preparació tècnica gràcies als ensenyaments que reberen a l’Institut d’Estudis d’Administració Local.

De la democràcia a la digitalització

L’arribada de la democràcia després de la mort del dictador, el 1975, donarà pas a una etapa en la qual aquells treballadors públics hagueren d’acreditar l’acomodació als nous temps. Desaparegueren els vells cossos nacionals d’Administració local i foren substituïts per una moderna escala de funcionaris d’Administració local amb habilitació nacional, hereva de les seves comeses bàsiques, però sotmesa a una clara delimitació en les funciones que tenen reservades.

L’estudi de la situació actual, de la qual s’examinen els principals problemes que amenacen aquest col·lectiu de l’elit de funcionaris locals i es formulen propostes de millora, desemboca finalment en l’exposició de reptes regeneracionistes. La prevenció de la xacra de la corrupció i el desafiament de la implantació de les tecnologies de la informació i comunicació en les nostres entitats locals constitueixen, sens dubte, estímuls importants per aconseguir que sobrevisquin en el futur més immediat.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Secretarios, interventores y tesoreros de la Administración local, elementos necesarios para una nueva regeneración
  • Autor: Nicolau Conti Fuster
  • Programa de doctorat: Dret
  • Directors: Joana Maria Socias Camacho i Avel·lí Blasco Esteve 

Data de l'esdeveniment: 28/07/2020

Data de publicació: 28/07/2020