Escoltar

El paper de la vitamina A en la prevenció de l'obesitat

La tesi doctoral d'Andrea Arreguín Coronado investiga la interacció de la vitamina A amb el metabolisme  energètic i el desenvolupament del teixit adipós

Factors nutricionals en edat adulta i en etapes primerenques de la vida poden condicionar el desenvolupament d'obesitat i malalties metabòliques. El grup de recerca en Nutrigenòmica i Obesitat de la Universitat de les Illes Balears, que forma part del centre de recerca biomèdica en xarxa de Fisiopatologia de l'Obesitat i Nutrició (CIBERobn) i de l'Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdiSBa), ha estat pioner en l'estudi de l'activitat biològica de formes actives de la vitamina A (retinoides) i carotenoides provitamina A en relació amb el control de l'adipositat corporal i la salut metabòlica, apuntant a una acció antiobesogènica. El grup és membre de l'Acció COST EUROCAROTEN i de la xarxa nacional d'excel·lència CaRed sobre carotenoides.

L'objectiu general de la tesi doctoral d'Andrea Arreguín Coronado, defensada a la UIB, ha estat aprofundir en la interacció de la vitamina A amb el metabolisme energètic i el desenvolupament del teixit adipós i els seus mecanismes, incloent mecanismes epigenètics possiblement relacionats amb la programació metabòlica, i alhora identificar nous biomarcadors d'aquesta interacció. La tesi l'han dirigida el doctor Joan Ribot Riutort i la doctora Maria Lluïsa Bonet Piña.

Els resultats mostren que el tractament amb àcid retinoic, metabòlit actiu de la vitamina A, va incrementar la capacitat funcional oxidativa dels mitocondris en el teixit adipós blanc (TAB) de ratolí i va afavorir l'adquisició de certs marcadors de marronització. Aquests efectes de l'àcid retinoic podrien resultar en part de mecanismes d'acció indirectes, a través de la inducció de la irisina d'origen hepàtic i del mateix teixit adipós. D'altra banda, el tractament amb àcid retinoic va afectar els nivells de tot un seguit de metabòlits circulants: alguns canvis reflectirien l'activació de la mobilització i oxidació tissular de lípids (i.g., acilcarnitines), mentre que uns altres podrien tenir un paper més actiu o causal. L'anàlisi metabolòmica realitzada va permetre identificar diversos marcadors plasmàtics d'activació del teixit adipós marró i d'activació metabòlica del TAB visceral. La suplementació amb vitamina A durant la lactància va induir a canvis en l'estat de metilació de l'ADN en el teixit adipós inguinal en regions reguladores de gens relacionats amb la proliferació cel·lular, la diferenciació i determinació adipogènica i la termogènesi, i de manera diferencial quan es va administrar com a palmitat de retinil o b-carotè. Els efectes observats podrien ser darrere de diferències en fenòmens de programació de les característiques i respostes del TAB en etapes posteriors de la vida.

El coneixement de composts actius a la programació metabòlica i en l'optimització de la funció mitocondrial del teixit adipós, així com la disponibilitat de nous marcadors d'aquesta, és d'interès, ja que pot contribuir a noves estratègies de control de l'obesitat i les seves comorbilidats.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Nuevos mecanismos y biomarcadores de la interacción de la vitamina A con el metabolismo lipídico y energético y su papel en la programación metabólica
  • Autora: Andrea Arreguín Coronado
  • Programa de doctorat: Nutrigenòmica i Nutrició Personalitzada
  • Departament: Biologia Fonamental i Ciències de la Salut
  • Directors: Joan Ribot Riutort i Maria Lluïsa Bonet Piña 

Data de publicació: 14/07/2017