Escoltar

El doctor Gabriel Janer Manila, nomenat professor emèrit pel Consell de Govern de la UIB

El doctor Gabriel Janer Manila ha estat avui nomenat professor emèrit pel Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears. Gabriel Janer Manila és docent del Departament de Pedagogia i Didàctiques Específiques i catedràtic d'Antropologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears.

El doctor Gabriel Janer Manila és professor de la Universitat de les Illes Balears des del 1975 i catedràtic d'universitat des del 1990. Ha estat vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres (1986-1989) i director de l’Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la UIB (1995-2002). La seva trajectòria en el camp de la recerca està avalada per quatre sexennis d'investigació que reconeixen una profitosa aportació a diversos camps de les ciències de l'educació. La seva aportació a la docència de la llicenciatura de Pedagogia des de fa 35 anys ha estat fonamental per a la formació de moltes promocions d'alumnes.

Segons la normativa vigent, la UIB pot nomenar professors emèrits, amb dedicació a temps complet, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els professors jubilats de la Universitat que hagin prestat serveis destacats a la Universitat almenys durant deu anys.

En aquests moments, perquè un professor jubilat pugui ser contractat com a professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears, és necessari haver prestat, almenys, deu anys de servei actiu a la UIB; estar en possessió del títol de doctor amb almenys vint anys d'antiguitat; tenir almenys tres quinquennis de docència amb avaluacions positives i tres sexennis d'investigació; haver arribat a l'edat de jubilació a la UIB i estar jubilat i tenir menys de setanta-cinc anys.

La petició de nomenament com a professor emèrit correspon al departament o institut universitari al qual pertany el professor proposat. La proposta es tramet a la Rectora de la Universitat, que la sotmet a la consideració del Consell de Govern, que pot acordar o denegar el nomenament com a professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears.

Ara la durada dels contractes que es formalitzin amb els professors emèrits que tinguin més de setanta anys, que especificaran llurs obligacions acadèmiques, és de tres anys no renovables.

No obstant l'extinció de la relació contractual, la condició de professor emèrit és vitalícia, a efectes honorífics. En qualsevol cas, i sempre que el departament afectat així ho acordi, un cop extingit el contracte, els professors emèrits poden seguir prestant la seva col·laboració voluntària i gratuïta.

Documents relacionats

Data de publicació: 12/04/2011