Escoltar

El Ministeri d'Educació aprova l'Estatut de l'estudiant universitari, que preveu per primera vegada la creació d'un consell estatal d'estudiants

CanalUIB

El Ministeri d’Educació ha aprovat l’Estatut de l’estudiant universitari, per mitjà del qual els estudiants universitaris podran intervenir en la gestió i en el disseny de les polítiques universitàries.

La norma preveu la creació, per primera vegada, del Consell d’Estudiants Universitaris de l’Estat, un òrgan de representació dels estudiants davant el Ministeri d’Educació. En formaran part estudiants de totes les universitats espanyoles, públiques i privades. Així mateix, el text regularà els drets i deures dels estudiants i protegirà el dret a la propietat intel·lectual.

L’Estatut de l’estudiant universitari l’aprovà el Consell de Ministres, a proposta del Ministeri d’Educació, per la via del Reial decret. El 30 de desembre de 2010 es publicà al Butlletí Oficial de l’Estat. La norma respon al mandat fixat en la Llei orgànica d’universitats (LOU), que estableix com un dels principis de la política universitària el desenvolupament de la participació dels estudiants a través de l’Estatut de l’estudiant i la constitució d’un consell de l’estudiant universitari.

La UIB ha participat en el debat sobre l’elaboració i la redacció de l’Estatut i en les modificacions del text presentades per la Xarxa Universitària d’Afers Estudiantils (RUNAE) –grup de treball de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), encarregada de redactar la norma– a través del vicerector d’Estudiants i Campus de la UIB, el doctor Cels Garcia, i la Rectora de la Universitat, la doctora Montserrat Casas.

Documents relacionats

Data de publicació: 14/02/2011