Escoltar

Educació i UIB signen un conveni per consolidar l'IRIE amb vigència fins al proper 2022

Mitjançant aquest conveni es destinen 50.000 euros anuals a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa. L’IRIE contractarà dos tècnics de suport per consolidar les tasques de recerca d’aquest Institut. La finalitat d’aquest ajut és consolidar l’Institut de Recerca i Innovació Educativa. El conveni, amb una durada de cinc anys, tindrà vigència fins al proper 2022 

El conseller d’Educació i Universitat, Martí March, i el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Llorenç Huguet, acompanyats del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior, Juan José Montaño, i del director de l’IRIE, Jesús Salinas, han signat avui un conveni de col·laboració per consolidar l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE).

A partir del conveni signat avui la Conselleria d’Educació i Universitat dona una subvenció pluriennal a la Universitat de les Illes Balears de 50.000 euros anuals per tal que l’IRIE contracti dos tècnics de suport que duguin a terme les tasques necessàries per consolidar l’IRIE com a institut de recerca i garantir el resultat positiu de les avaluacions externes a les quals s’ha de sotmetre.

L’acord recull que el personal tècnic de suport contractat per la UIB amb càrrec a aquesta subvenció s’ha seleccionat mitjançant una convocatòria pública per concurs de mèrits. Amb aquesta finalitat, s’ha creat una comissió amb una representació paritària de la Conselleria d’Educació i Universitat i de la UIB. Aquesta comissió ha estat l’encarregada d’establir els perfils i els barems corresponents, així com seleccionar els candidats.

Aquesta subvenció que el Govern de les Illes Balears concedeix a la Universitat de les Illes Balears respon a l’interès públic i social de millora de la qualitat educativa, atès que la recerca i la innovació són factors bàsics per fomentar la millora tant de la institució educativa universitària com de la no universitària.

L’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE) es va crear el passat 2015 i es dedica a la investigació científica en els camps de l'educació i la formació, presta serveis de desenvolupament (transferència de coneixement) i també realitza activitats docents de tercer cicle universitari i cursos de postgrau en aquests mateixos àmbits.

El conveni, amb una durada de cinc anys, tindrà vigència fins al proper 2022 i permetrà consolidar aquest Institut i dur endavant les seves funcions de recerca i innovació. 

Data de publicació: 04/06/2018