Escoltar

Comunicat sobre integritat acadèmica

Arran de les declaracions que parlen de falta d’acció per part dels òrgans de govern de la Universitat, volem posar de manifest que:

1. El Consell de Direcció del passat 12 de novembre va acordar d’obrir un procediment disciplinari al professor Miquel Beltran, atesos els fets que la sentència de l’Audiència Provincial de 31 d’octubre declara provats i els fets denunciats per la professora Lucrecia Burges el dissabte dia 9 de novembre davant la directora del Servei de Prevenció de la Universitat.

2. Com a mesura cautelar, el Consell de Direcció, en conèixer aquests fets, va acordar traslladar el doctor Beltran a un despatx de l’edifici Sa Riera.

3. D’altra banda, la Comissió sobre Integritat Acadèmica de la UIB, en la reunió del dia 20 de novembre, ha estat informada dels avanços en l’elaboració dels codis d’integritat. També s’ha fet palesa la necessitat que la posada en pràctica d’aquests codis vagi acompanyada de mesures que en garanteixin el compliment.
La Comissió mostra el seu convenciment que, amb l’aprovació dels codis i de les mesures, s’evitarà que es repeteixin esdeveniments com els produïts recentment al Departament de Filosofia i Treball Social.

4. Des del primer moment, la UIB ha pres totes les mesures que s’han considerat adequades per fer front a la situació plantejada. En el seu moment, va realitzar un informe de riscos laborals que va donar peu a l’aplicació de mesures correctores, i durant el temps que el cas ha estat en seu judicial, la Universitat ha col·laborat a l’esclariment dels fets.

Des de la Universitat i, en particular, des de la Comissió sobre Integritat Acadèmica, es rebutja amb contundència qualsevol comportament que vulneri els drets de les persones i sempre s’ha actuat contra aquestes conductes.

Palma, 20 de novembre de 2019

Data de publicació: 20/11/2019