L'aportació econòmica del Govern a la UIB per al 2022 augmenta un 7,68 per cent

La transferència, de 86,5 milions d’euros, permetrà millorar les condicions laborals del personal i impulsar infraestructures. 

El Govern manté la tendència d'augment, iniciada el 2015, de la transferència econòmica a la UIB.

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company i Pons; la secretària autonòmica d’Universitat, Recerca i Política Lingüística, Agustina Vilaret, i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, han presentat el matí d’aquest dimarts l’aportació econòmica del Govern a la UIB per al 2022. Els han acompanyat el director general de Política Universitària i Recerca, Josep Lluís Pons; el president del Consell Social de UIB, Bartomeu Llinàs; la gerent de la UIB, M. Consolación Hernández, i el vicerector d'Economia i Infraestructures, Carles Mulet.

El pressupost que ha elaborat la Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura preveu una aportació global a la UIB per al 2022 de 86.542.233 euros. Això suposa un augment  del 7,68%, respecte de l’any 2021.

Segons ha explicat el conseller Company, el Govern fet un “esforç pressupostari a un àmbit estratègic com és l’ensenyament superior i la recerca, apostant per un model socioeconòmic basat en el coneixement”. Company ha recordat que l’augment de la transferència a la UIB és una tendència iniciada el 2015. Per la seva banda, la secretària autonòmica Vilaret ha dit que la UIB “és una estructura de país amb la qual el Govern està plenament compromès” i ha explicat que aquesta transferència “millorarà la vida de la comunitat universitària”. El Rector de la UIB, el doctor Jaume Carot, ha valorat positivament l’increment sostingut del pressupost, tot i que ha recordat que la transferència nominativa corrent encara no cobreix el capítol 1, que la Universitat continuarà reclamant. També ha destacat la incorporació dels projectes estratègics de la UIB al pla estratègic del Govern per a l'obtenció de fons europeus.

Amb aquesta dotació es mantenen el finançament dels estudis oficials i de les millores de les condicions laborals dels personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis. També es redueixen els preus de matrícula. Així mateix, la transferència permetrà fer un millor manteniment de les infraestructures del campus i impulsar-ne de noves com l’Edifici Interdepartamental.

Augmenten les transferències de despeses corrents, de personal i d’inversions

Del total de 86.542.233 euros per al 2022, 70.946.240 euros corresponen a la transferència nominativa per a les despeses corrents i les nòmines del personal.  Així mateix es destinaran 2.475.000 euros a transferències d’inversions per al manteniment de les infraestructures del Campus i 1.331.466 euros a l’amortització de diverses infraestructures D’altra banda, la Universitat disposarà d’un total de 5.767.901 euros destinats a complements retributius, la qual cosa representa un augment del 2,39 % respecte del 2021.          

Respecte dels compromisos pendents, es completarà l’homologació salarial dels professors interins, els quals passaran de cobrar del 66 % al 100 % dels quinquennis. Per la seva banda, el personal d’administració i serveis passarà a cobrar el 100 % de la carrera professional. L’import total d’aquesta despesa és de 821.727 euros que està inclòs dins l’import de la transferència nominativa. També s’inclou una partida de 306.674 euros per a promocions del PDI.

Augmenten les dotacions de les noves titulacions i d’infraestructures

El pressupost de 2022 inclou una partida de 191.118 euros per a la millora de la implantació de la doble titulació d’Economia i Turisme, que suposen un augment del 97,37%. A més, la transferència de 3.186.460 euros de l’any 2022 corresponent al conveni de finançament dels estudis del grau de Medicina, suposa un augment del 16,75% respecte al 2021. Pel que fa a l’equipament i el manteniment de les infraestructures de la Facultat de Medicina, l’IB-Salut aporta un total de 422.000 euros. També està prevista una transferència de 400.000 euros per augmentar en 30 places més l’oferta de primer curs dels estudis de Grau en Infermeria a partir del curs 2022-2023.

D’altra banda, es manté una partida de 144.000 euros, en el marc d’un conveni específic plurianual, per a la segona fase de la implantació de l’administració electrònica, que està inclosa en el Programa Operatiu del Fons de Desenvolupament Regional (FEDER). Així mateix, serà durant el curs 2022-2023 quan entri en funcionament el nou edifici interdepartamental al campus de la UIB, el qual compta amb una inversió total de 6.900.000 euros per part del Govern de les Illes Balears i Fons FEDER. Finalment, el pressupost del 2022 també preveu una partida de 50.000 euros a l’Institut de Recerca i Innovació Educativa (IRIE), en el marc d’un conveni plurianual, per a la contractació de dos tècnics de suport a les activitats d’aquest organisme.

500.000 euros per reduir el preu de les matrícules

El curs 2018-19 i després de quatre anys consecutius de mantenir congelats els preus universitaris, es va experimentar una reducció percentual del 10% respecte del curs anterior en el cas dels estudis de grau i de màster. Pel que fa els estudis de màster habilitants per exercir activitats professionals regulades, la reducció fou del 15 %.

Per al curs 2022-2023 està previst reduir el preu de les primeres matrícules dels estudis de grau als preus del curs 2011-2012 i el preu de les primeres matrícules dels estudis de màster habilitant al preu mitjà de la primera matrícula de grau. Per cobrir aquesta reducció, el Govern aportarà a la UIB, dins de la transferència nominativa per al 2022, un total de 500.000 euros.

Altres aportacions de la Conselleria a la UIB

Dins del marc de la millora de les infraestructures de la UIB està previst fer aportacions per un import d’1.064.334 euros destinades a les obres de canalització necessàries per a la posada en marxa de l’Edifici Interdepartamental, per al projecte per a la construcció d’una nova Residència d’Estudiants de la UIB i per a l’ampliació de la Seu de la UIB a Menorca.

Conveni pel model de finançament de la UIB

Amb l’inici de la nova legislatura s’han reprès les negociacions per un conveni entre el Govern i la UIB que estableixi, de forma plurianual, el model de finançament de la institució universitària durant el període 2021-25, el qual definirà com s’han de dur a terme les aportacions del Govern en concepte de transferència nominativa de despeses corrents de personal i d’inversions, així com el finançament per resultats o objectius estratègics.

Ajudes per a la formació de professorat universitari

Dins del marc d’actuacions per millorar la competitivitat de la UIB està previst iniciar un programa de formació de professorat universitari en àrees amb dèficit estructural de professorat acreditat. Amb aquest objectiu està previst iniciar un programa d’ajudes de formació de professorat universitari (FPU) amb l’oferta de 9 ajudes de 4 anys de durada. Durant l’any 2022 la despesa serà de 86.112 euros.

Transformació de l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)

El projecte de pressupost 2022 també recull un augment de l’aportació a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB), amb l’objecte d’obtenir, al llarg d’aquesta legislatura,  l’acreditació d’acord amb els estàndards europeus de l’European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR). A més, està prevista la transformació de l’Agència amb la incorporació a les seves funcions de l’avaluació de la recerca de les Illes Balears. El pressupost destinat durant l’any 2022 per aconseguir-ho és de 358.344 euros, el que suposa un increment del 4,15 % respecte del de l’any 2021. 

Data de publicació: 16/11/2021