La Comissió de Qualitat de la UIB (CQUIB) ha ratificat els informes anuals de seguiment i avaluació dels graus, màsters i doctorats

La CQUIB és el màxim òrgan en matèria de qualitat de la Universitat, i en la seva composició integra els diferents grups d’interès interns i externs (Consell Social, graduats, alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, etc.). La seva finalitat bàsica és vetllar per la millora contínua de la qualitat dels títols.

El vicerector de Títols, Xavier Varona, i la directora del Servei d’Estadística i Qualitat Universitària (SEQUA), M. Jesús Mairata, han presentat l’informe anual de seguiment i avaluació dels graus, màsters i doctorats oficials. A la reunió s’han ratificat els informes anuals de seguiment i avaluació dels títols oficials de la UIB abans de lliurar-los a l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, i s’han revisat les novetats del sistema de garantia intern de qualitat de la UIB. 

Data de publicació: 26/03/2018