L'IFISC convoca 7 beques SURF@IFISC 2014 d'introducció a la recerca per a aquest estiu

L'any passat varen optar a la convocatòria de beques 56 estudiants de més de 20 universitats 

L'Institut de Física Interdisciplinària i Sistemes Complexos (IFISC), centre mixt de la UIB i el CSIC, ha convocat 7 beques SURF@IFISC 2014 (Summer Undergraduate Research Fellowships), d'introducció a la recerca, per a aquest estiu. La convocatòria, que ja és oberta, exigeix tenir aprovats almenys 120 ECTS d'un grau oficial de ciències, matemàtiques o enginyeria, i haver obtingut una nota mitjana igual o superior a 6. En la primera convocatòria, l'any 2013, es van presentar un total de 56 aspirants. 

La reducció d'aquest tipus d'ofertes des d'altres institucions va animar l'any passat l’IFISC (CSIC-UIB) a proposar-les per primera vegada, ja que constitueixen un excel·lent al·licient per completar la formació dels estudiants, a qui ofereixen aplicacions pràctiques dels seus coneixements en un dels centres de recerca capdavanters internacionalment. Per a l’IFISC (CSIC-UIB) també constitueix una bona oportunitat d'incrementar la qualitat del seu treball, ja que es tracta d'estudiants amb un bon currículum i amb grans possibilitats de continuar la seva carrera investigadora. Les beques comptaran amb el suport de la Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears.

Les beques tenen assignada una dedicació total de 300 hores, que hauran de realitzar-se durant l'estiu en el període comprès entre el 15 de maig i el 30 de setembre de 2014. Les tasques de recerca es duran a terme a l’IFISC (CSIC-UIB) sota la supervisió d'un membre de la seva plantilla. Cada beca estarà dotada amb 1.200 euros per a estudiants residents a Mallorca i 1.500 euros per a la resta d'estudiants.

Es pot consultar tota la informació sobre les beques SURF@IFISC 2014 a la pàgina web de l’IFISC: <http://ifisc.uib-csic.es/grants/surf/>

Projectes per a les beques

Les 7 beques SURF@IFISC 2014 permetran als estudiants submergir-se en diferents projectes relacionats amb matèries de recerca pròpies de l’IFISC (CSIC-UIB). 

1. Dinàmica espaciotemporal. Coordinat per Damià Gomila, Pere Colet i Daniel Walgraef. En aquest projecte s'estudiaran els diferents règims dinàmics d'estructures localitzades (solitons dissipatius) i els patrons en els models prototípics dels sistemes no lineals espacialment estesos. 

2. Caracterització de l’emissió d’alt guany en el límit de resolució espectral. Coordinat per Ingo Fischer i Daniel Brunner. Els semiconductors làsers subjectes a realimentació òptica retardada són associats habitualment amb dinàmiques erràtiques i caòtiques. El projecte inclourà la construcció d'una instal·lació espectroscòpica i la caracterització de l'amplària de línia d'emissió en la manera de màxim guany. Aquest experiment podria permetre observar emissió làser amb amplada de línia molt estreta, així com una excel·lent avaluació d'aproximacions fetes per estudis teòrics actuals.

3. Fenòmens de transport a l’oceà des d’una perspectiva de teoria de xarxes. Coordinat per Enrico Ser-Giacomi, Vicente Rossi i Cristóbal López. L'estudi dels fenòmens de transport a l'oceà és crucial per entendre des de temes relacionats amb el clima fins a diverses aplicacions de l'àmbit de la biogeoquímica, ecologia i contaminants d'extensió. Hi ha una àmplia gamma d'eines de teoria de xarxes disponibles per extreure informació significativa de la dinàmica subjacent del moviment de l'aigua. Proposam millorar la metodologia considerant altres elements com les reaccions biològiques i estudiant els moviments verticals en àrees oceàniques concretes.

4. Teoria de scattering aplicada al transport quàntic: transferència de calor. Coordinat per Rosa López. La conversió de la calor en electricitat és un dels grans reptes tecnològics de futur. Recentment s'ha demostrat que aquesta conversió pot aconseguir-se de manera més eficient quan s'utilitzen nanosistemes. Aquí ens proposam investigar aquesta conversió en un sistema quàntic prototípic: un àtom artificial connectat a dipòsits electrònics.

5. Sincronització anticipada en circuits neuronals. Coordinat per Claudio Mirasso. La sincronització anticipada s'ha observat en els circuits electrònics, sistemes òptics i, recentment, en models de neurones individuals acoblades. El treball proposat és compondre un circuit de tres poblacions de neurones, que es descriuen pel model de neural mass, i estudiar numèricament els règims en els quals es produeix la sincronització anticipada.

6. Influència de l’escala geogràfica en la mobilitat humana. Coordinat per Maxime Lenormand i José J. Ramasco. En l'última dècada hi ha hagut una gran quantitat de treballs que analitzen la mobilitat humana a partir dels registres electrònics, des de les trucades de mòbils a les actualitzacions de xarxes socials, i generen un mapa molt complet de la mobilitat quotidiana dels individus. Els patrons de mobilitat s'han caracteritzat usant xarxes complexes i s'han proposat diversos models per explicar la forta heterogeneïtat. El paper exercit per l'escala geogràfica dels resultats dels models no ha estat ben explorat fins ara i, per tant, és l'objectiu d'aquesta proposta.

7. Estats electrònics en nanoestructures: polígons unidimensionals. Coordinat per Llorenç Serra. L'objectiu és familiaritzar-se amb el modelatge d'estats electrònics en diferents tipus de nanoestructures, en general necessari per a la recerca de les propietats físiques específiques. En particular, ens centrarem en la descripció dels estats electrònics de polígons unidimensionals utilitzant un formalisme matriu de dispersió en el qual cada vèrtex del polígon es tracta com un dispersor. 

 

Documents relacionats

Data de publicació: 13/03/2014