El pressupost de la UIB per a l'any 2024 s'incrementa un 14,85% i arriba a 171,9 milions d'euros

S’aprova el primer pressupost de la UIB després de l’entrada en vigor de la Llei orgànica del sistema universitari (LOSU) i de la signatura del contracte programa on s’estableix el model de finançament de la Universitat de les Illes Balears durant el període 2023-2026.  

L’aportació del Govern de les Illes Balears permet cobrir, per segon any consecutiu, la totalitat de les despeses de personal docent i investigador (PDI) i de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis (PTGAS). 

La Universitat de les Illes Balears disposarà l’any 2024 d’un pressupost de 171.912.725,01 euros, el més elevat de la seva història i un 14,85 per cent superior al de 2023. Aquests comptes permetran seguir caminant cap a l’objectiu de disposar d’una plantilla, estable i de qualitat, que permeti fer front a les necessitats de l’educació superior i la recerca en els termes que estableix la LOSU, i alhora impulsar el canvi de model cap a una veritable i efectiva autosuficiència energètica, que contribuirà decisivament a la descarbonització del campus. El Consell de Govern de la UIB, reunit el 20 de desembre en sessió ordinària, ha aprovat per unanimitat el pressupost per a l’exercici 2024, i el Consell Social l’ha ratificat en sessió plenària en aquesta mateixa data.

El pressupost manté la línia ascendent dels darrers anys gràcies a l’augment de l’aportació del Govern de les Illes Balears, que s’emmarca en el conveni entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat pel qual s’estableix el model de finançament de la Universitat de les Illes Balears durant el període 2023-2026, signat el dia 16 d’octubre de 2023.  

En conjunt, l’aportació del Govern de les Illes Balears per a l’any 2024 s’incrementa 5,82 milions d’euros, és un 5,68% més elevada que la de l’exercici anterior i representa la quantitat de 108.220.519,43 euros. La major part de l’augment és de caràcter finalista, amb els objectius de cobrir totalment les despeses de personal, incrementar el nombre d’inversions de la UIB i finançar els compromisos pluriennals d’estudis de grau i la posada en marxa de titulacions com els graus de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport i de Farmàcia el curs 2024-25. Aquesta transferència del Govern situa la inversió per estudiant en 6.280 euros.

La resta d’ingressos de la UIB procedeixen dels preus públics i d’inversions finalistes (per exemple, projectes de recerca obtinguts per via competitiva).

Pel que fa a les despeses, aquestes es presenten en tres grans blocs: capítol 1, de personal, que representa un 56,17% del pressupost total i permet millorar i consolidar la plantilla de PDI i PTGAS; capítol 6, d’inversions, que experimenta un increment de 17.061.904,06 euros, i capítol 2, de despeses corrents i manteniment del campus.


La transformació de la Universitat en una institució energèticament autosuficient i model de sostenibilitat i compromís amb el medi ambient

Aquest pressupost incorpora tot un conjunt d’inversions que ens permetran seguir complint amb els objectius i compromisos que la UIB ha assumit en relació amb el medi ambient de les Illes Balears. En aquest sentit, pràcticament el 10% del pressupost de la UIB, concretament un 9,60%, està destinat a executar actuacions que han de situar la UIB com a model capdavanter en tecnologies de gestió d’infraestructures energètiques i ambientals, a més de complir amb el compromís d’assolir la neutralitat en la petjada de carboni abans de l’any 2030. Així, s’hi inclou una partida de 13,3 milions d’euros per al programa de transformació energètica, una altra de 2,5 milions per a la rehabilitació energètica dels edificis Mateu Orfila i Rotger i Ramon Llull, i 0,5 milions d’euros destinats a iniciar les obres de canalització de calefacció urbana de l’edifici Mateu Orfila i Rotger i l’edifici que hostatja els Serveis Cientificotècnics. 

Serveis generals

Cal fer ressaltar també que per a 2024 les despeses en béns corrents i de serveis s’han incrementat gairebé 1 milió d’euros per satisfer, entre d’altres, el cost de l’energia elèctrica, així com l’increment del preu dels subministraments que es financen amb càrrec a la partida de serveis generals. La partida més important d’aquest capítol 2 és la de manteniment integral del campus i despeses generals, que per a l'any 2024 es dota amb 10.618.894,84 euros i cobreix conceptes com els subministraments ordinaris d’energia elèctrica, aigua, telecomunicacions, neteja, seguretat, així com altres despeses generals de funcionament de la UIB.

Edificis nous

Pel que fa al projecte de construcció del nou edifici de Ciències, no s’ha previst cap inversió durant aquest 2024, atès que el projecte d’obres s’ha licitat dins el present mes de desembre de 2023. Es preveu d’iniciar-ne les obres al voltant del mes d’abril de 2025.

Consolidació i millora de la plantilla

Pel que fa a les despeses, el capítol 1, de personal, és el que té un pes més important en el conjunt del pressupost de la UIB, un 56,17% del total, amb un import de 96.557.271,99 euros (4,1 milions més respecte del pressupost de l'any passat). L’aportació del Govern permet, per segon any consecutiu, cobrir totalment les despeses del capítol 1, de personal.

Aquesta aportació inclou partides específiques per a promocions i increment de plantilla, tant en el cas del PDI com del PTGAS, la qual cosa permetrà continuar la trajectòria ja iniciada, que persegueix l’objectiu de disposar d’una plantilla de recursos humans, estable i de qualitat, que respongui a les necessitats de l’educació superior i la recerca en els termes que estableix la LOSU.

Pressupost consolidat entre la UIB, la FUEIB i l’AQUIB 

El pressupost consolidat entre la Universitat de les Illes Balears, la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears i l’Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears, una vegada s’han comptabilitzat totes les partides, arriba a un total de 185.948.199,40 euros.  

Data de publicació: 21/12/2023