Aproximadament un 80 per cent dels joves saben parlar i escriure en català a les Illes Balears

Audiovisuals per divulgar dades sociolingüístiques: Notícies de Llengua 

Vídeo

La sèrie de vídeos Notícies de Llengua té l’objectiu de divulgar dades sociolingüístiques de les Illes Balears.

En el primer vídeo de la sèrie Notícies de Llengua s’hi mostren dades corresponents als usos i coneixements lingüístics dels joves d’entre 15 i 29 anys extretes de l’anàlisi de l’Enquesta d’usos lingüístics a les Illes Balears 2014, estudi dut a terme entre els darrers mesos de 2014 i el primer de 2015, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Conselleria de Cultura, Participació i Esports del Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears. En el vídeo podem veure que el coneixement de català dels joves és alt, ja que aproximadament un 80 per cent dels joves enquestats saben parlar i escriure en català.

Aquest percentatge alt pel que fa al coneixement disminueix quan observam quin ús real fan de la llengua. Així, doncs, observam que el 50 per cent dels joves enquestats nascuts a les Illes Balears parlen català habitualment. També, pel que fa a l’ús, veiem que una part considerable dels joves enquestats, un 70 per cent, quan inicien una conversa en castellà i els contesten en català, passen a parlar en català.

En relació amb les dades recollides entre els anys 2003 i 2004 a l’Enquesta sociolingüística 2004 (ES2004), el català ha augmentat 2,3 punts percentuals com a llengua inicial, és a dir, com a llengua materna, entre els joves.

Finalment, pel que fa a la unitat de la llengua, 9 de cada 10 joves estan d’acord que la llengua de les Illes Balears, el País Valencià, Andorra i Catalunya és la mateixa.

A aquest vídeo, el seguiran dos vídeos més: un tractarà dels usos lingüístics i el consum cultural, prenent com a base les dades procedents de l’estudi Baròmetre de la cultura 2010, l’estudi El consum cultural de les Illes Balears. Informe dels resultats 2016 i les dades obtingudes a l’EULIB2014; l’altre presentarà dades sobre els canvis demogràfics viscuts durant els últims anys a les Illes Balears i la repercussió evident que tenen aquests canvis en la situació sociolingüística. La idea de divulgar les dades sociolingüístiques mitjançant vídeos ha estat impulsada pel Centre de Documentació en Sociolingüística de les Illes Balears (CDSIB), gestionat pel Grup de Recerca en Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB).

Els objectius del CDSIB són: oferir informació actualitzada sobre qüestions relacionades amb la sociolingüística, donar suport documental en la recerca lingüística i sociolingüística, difondre productes de valor afegit i fomentar l’elaboració de treballs sobre la situació sociolingüística de les Illes Balears.

El suport de la Direcció General de Política Lingüística (Conselleria de Cultura, Participació i Esports) ha permès actualitzar el lloc web del Centre i fer que els documents (bibliografies selectives, dades estadístiques, campanyes lingüístiques, etc.) siguin accessibles de manera més fàcil i intuïtiva. 

Documents relacionats

Data de publicació: 28/01/2019