Resolució del Rector referida a la transició cap al retorn a l'activitat presencial

Es preveu l'accés dels estudiants al campus amb cita per fer tràmits administratius i préstec de llibres al Servei de Biblioteca

El Rector de la Universitat de les Illes Balears, prèvia deliberació del Consell de Direcció, ha emès una nova resolució adaptada a la transició cap al retorn a l’activitat administrava i de recerca de la Universitat.

De manera general, es manté, això no obstant, la suspensió de l’activitat presencial i l’accés restringit a tots els centres i edificis. Així mateix, es manté la suspensió de l’activitat docent presencial. En aquest sentit, es manté el teletreball per a tota la comunitat universitària sempre que sigui possible i aquesta modalitat es podrà combinar amb presència parcial de personal autoritzat.

Accés limitat dels estudiants

Com a novetat, la resolució estableix una sèrie de supòsits segons els quals els estudiants podran accedir a les instal·lacions de la Universitat, amb autorització. Podran accedir-hi per fer tràmits administratius i de préstec bibliotecari amb reserva. A més, hi podran assistir per fer activitats que hagin de ser presencials relacionades amb els treballs de fi de grau, de fi de màster i de tesis doctorals, com ara la utilització d'instal·lacions de recerca, laboratoris i equipament científic. La resta de supòsits no recollits a la resolució seran valorats i autoritzats, si escau, per la vicerectora d’Estudiants.

Obertura dels laboratoris i instal·lacions de recerca

La resolució estableix la possibilitat d’obrir i accedir a laboratoris, instal·lacions de recerca, biblioteques i serveis administratius amb l’objectiu de preparar, condicionar els espais i organitzar el retorn gradual dels membres de la comunitat universitària, de conformitat amb els termes establerts al Pla per a la transició a la nova normalitat establerta pel Govern de l’Estat.

El personal docent i d’investigació podrà accedir a les instal·lacions de la Universitat específicament dedicades a tasques d’investigació. El vicerector d'Investigació i Internacionalització coordinarà, a través dels directors de departament i d'institut universitari de recerca, la reincorporació gradual i planificada dels investigadors, sempre garantint que es compleixen les condicions de seguretat i salut dels treballadors.

Incorporació gradual del PAS

Per part seva, el personal d’administració i serveis s’anirà incorporant al campus de manera gradual i esglaonada. La Gerent coordinarà el començament de l’activitat presencial, que es farà segons les necessitats dels serveis i prèvia avaluació dels llocs de feina aplicant-hi el procediment establert pel Servei de Prevenció, i amb l’adopció de mesures organitzatives per garantir i protegir la salut del personal. En aquesta incorporació, s'adoptaran les mesures que corresponguin per facilitar la conciliació familiar del personal.

Documents relacionats

Data de publicació: 15/05/2020