Les oportunitats de la inclusió escolar

La tesi doctoral de Joana Llabrés Ferrer conclou que la inclusió escolar millora la qualitat de vida dels infants amb discapacitat i és una oportunitat d'aprenentatge per a l'escola, la família i la comunitat 

La tesi doctoral de Joana Llabrés Ferrer, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza i interpreta, des d'un plantejament inclusiu, la presència, la participació i l’aprenentatge d’una alumna amb discapacitat en el centre públic de la seva localitat, a través de la seva història de vida.

La recerca es fonamenta des d’un punt de vista teòric en el concepte de l’educació com a dret humà, i en conseqüència, en l’escolarització ordinària en entorns inclusius com a dret de tot infant.

El procés de recerca s’emmarca en el paradigma qualitatiu de la investigació. S’utilitza el mètode biogràfic narratiu de la història de vida i, com a instruments per a la recollida de la informació, es fa ús de les entrevistes i dels grups de discussió, a més de la recopilació de registres i documents elaborats durant el procés d’escolarització. El resultat és la història de vida de na Maria contada a través de la veu de les persones que l’han viscuda.

Es conclou que la presència, la participació i l’aprenentatge de l’infant depèn més del canvi contextual que fa l’escola de les característiques de l’infant. Emergeixen un conjunt d’iniciatives per encaminar el centre envers una escola inclusiva, perquè es demostra que la inclusió escolar és possible i suposa oportunitats d’aprenentatge per a l’escola, la família i la comunitat.

L’infant, a l’escola, guanya en qualitat de vida perquè obté benestar emocional, benestar físic, relacions interpersonals, desenvolupament personal, autodeterminació, i inclusió escolar i social.

Els companys tenen l’oportunitat de créixer en autonomia emocional, iniciativa personal, competència comunicativa i competència social i, sobretot, tenen l’oportunitat de viure i aprendre valors inclusius.

Els mestres tenen l’oportunitat d’aprendre a valorar la diversitat, de millorar l’atenció i la qualitat de l’aprenentatge per a tot l’alumnat fent un acompanyament més respectuós, així com d’experimentar el treball en equip i la reflexió pedagògica continua.

Les famílies tenen l’oportunitat de comprovar que l’escolarització suposa per a tots un seguit de beneficis. A l’infant amb discapacitat, li dona l’oportunitat de viure dignament i amb una qualitat de vida significativa. A la seva família, li dona l’oportunitat de poder normalitzar la seva vida i les seves relacions. A tots plegats, famílies, companys i mestres, els dona l’oportunitat de viure i aprendre valors inclusius. Aquest aprenentatge de les famílies facilita a l’infant amb discapacitat ser un infant més a l’escola i al poble, és a dir, li possibilita la inclusió social. Per això, l’escola inclusiva és l’esperança per a una societat més inclusiva i, per tant, més equitativa i justa.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Les oportunitats de la inclusió escolar: el cas de na Maria
  • Autor: Joana Llabrés Ferrer
  • Programa de doctorat: Educació
  • Directors: Joan Jordi Muntaner Guasp i Begoña de la Iglesia Mayol 

Data de publicació: 15/01/2020