La influència de la llengua espanyola en l'àrab marroquí de Tànger

La tesi doctoral de Clàudia Cotaina Roselló estudia el contacte entre llengües i la vigència dels hispanismes en aquesta ciutat del Marroc

La tesi doctoral de Clàudia Cotaina Roselló, defensada a la Universitat de les Illes Balears, estudia l'ús de préstecs de l'espanyol en l'àrab marroquí de Tànger. Des de la fi del protectorat espanyol al Marroc fins als nostres dies han passat sis dècades, la societat marroquina ha canviat, igual que el país i la seva situació política i econòmica. El mateix ha ocorregut a Tànger, però i la llengua? Segueixen utilitzant-se hispanismes en l'àrab marroquí de Tànger? S'alternen aquests hispanismes amb préstecs d'altres llengües estrangeres o amb paraules de l'àrab? Utilitzen els mateixos préstecs de l'espanyol tots els habitants de Tànger o, per contra, aquest ús varia en funció de l'edat, el gènere o el nivell d'estudis?

Aquests són alguns dels interrogants que s'han volgut abordar en aquesta tesi. Per això, en la primera part, s'ha analitzat el concepte de préstec lingüístic i el contacte entre llengües a través d'una revisió teòrica referent a això, tenint en compte la bibliografia existent. En segon lloc, s'ha presentat el context històric, social i cultural en el qual s'emmarca aquest fenomen lingüístic que explica la presència de l'espanyol al Marroc i, més concretament, a Tànger al llarg del temps. En tercer lloc i com a part central del treball i objectiu principal de la recerca, s'ha dut a terme l'estudi sincrònic d'una sèrie de préstecs de l'espanyol presents en l'àrab marroquí de Tànger (AMT), per determinar la seva vigència i el seu ús a partir d'una mostra de subjectes.

Aquest estudi sincrònic s'ha dut a terme a través d'enquestes entrevista a un total de 120 subjectes entre principis de 2014 i finals de 2016. Per a aquestes enquestes entrevista, s'ha seleccionat un total de deu àmbits temàtics en els quals s’empren préstecs de l'espanyol en l'AMT, i s’han inclòs en cadascun 20 préstecs de l'espanyol o hispanismes, a partir de la cerca i el buidatge d'un corpus documental. S'ha volgut determinar si l'ús d'aquests hispanismes per part dels subjectes segueix vigent i si presenta variacions en funció de tres factors o variables: l'edat, el gènere i el nivell d'estudis. A més, interessa saber quins són els àmbits temàtics sotmesos a estudi en els quals hi ha un ús més important dels hispanismes. Així mateix, la investigadora s'ha interessat per dades qualitatives relacionades amb la percepció dels préstecs per part dels subjectes o l'ús d'altres préstecs procedents d'altres llengües, com el francès o l'anglès. Per a la recerca i la realització de les enquestes entrevista va ser d'especial importància la concessió d'una beca de mobilitat Averroès ERASMUS-Mundus, que va permetre a Clàudia Cotaina Roselló fer una estada de dinou mesos a la Universitat Abdelmalek Essaâdi de Tànger-Tetuan.

Com a exemples d’hispanismes en l'àrab marroquí de Tànger, tenim būkādiyyo (en ocasions pronunciat com a bōkādiyyo o fins i tot pūkādiyyo, «bocadillo», ‘entrepà’) en l'àmbit de l'alimentació; bayyīna («ballena», ‘balena’), en l'àmbit de vida animal; kāma, en l'àmbit de la llar («cama», ‘llit’); trīnādor («entrenador», ‘entrenador’), en l'àmbit dels esports; xugītu («juguete»,’ joguina’), en l'àmbit de jocs i joguines; syento («asiento», ‘seient’), en l'àmbit de la mecànica i els mitjans de transport; sāstri («sastre», ‘sastre’), en l'àmbit de les professions; kārsūnsyo («calzoncillo», ‘calçotets’), en l'àmbit de la roba i els complements; bīško («bizco», ‘guerxo’), en l'àmbit de la salut; bāskūla («báscula», ‘bàscula’), en l'àmbit d'utensilis i objectes domèstics.

Els resultats d'aquesta recerca poden servir de base per a estudis comparatius posteriors. De la mateixa manera, l'estudi sincrònic pot ampliar-se a altres categories de paraules, a altres barris de la ciutat de Tànger, i a un nombre més grans d'habitants de Tànger. També poden utilitzar-se els resultats per a l'elaboració de material didàctic en l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Influencia del español en el léxico del árabe de Tánger: lo que el español ha prestado al tanžãwiyya
  • Autora: Clàudia Cotaina Rosselló
  • Programa de doctorat: Llengües i Literatures Modernes
  • Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
  • Director: Perfecto Cuadrado Fernández

Data de l'esdeveniment: 24/10/2017

Data de publicació: 23/10/2017