La comunitat universitària ha renovat els representants dels estudiants

Eleccions a les juntes de facultat o escola i als consells de departament 

Els estudiants han elegit els seus representants a les juntes de facultat o escola i als consells de departament.

S’integra a les juntes de facultat o escola un nombre d’estudiants igual al cinquanta per cent del nombre de professors de l’apartat c) de l’article 30.1 dels Estatuts, arrodonit per excés, en què es garanteixi la representació de cadascun dels títols de grau adscrits al centre; la resta s’ha de repartir proporcionalment al nombre d’estudiants dels diferents títols de grau.

Forma part del consell de departament una representació dels alumnes que estan matriculats a les assignatures que el departament imparteix consistent en el quinze per cent de la lletra a) de l’article 33.1 dels Estatuts, garantida la representació dels alumnes de grau i postgrau.

En els dos casos la durada del mandat dels representants és de dos anys.

Les circumscripcions en què els estudiants han elegit els seus representants són les següents:

Consells de departament

  • Dret Privat (grau)
  • Dret Públic (grau)
  • Biologia Fonamental i Ciències de la Salut (postgrau)
  • Geografia (Postgrau)

Juntes de facultat o escola

  • Facultat de Filosofia i Lletres: Història
  • Facultat de Filosofia i Lletres: Treball Social

En la resta de circumscripcions (en les quals el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs a cobrir) i de conformitat amb les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral, la Comissió Electoral del dia 5 de desembre de 2017 va proclamar automàticament els candidats presentats sense necessitat de fer cap elecció. 

Notícia relacionada

Data de publicació: 21/12/2017