La UIB i l'Hospital d'Inca col·laboren per millorar els equipaments de protecció individual contra el SARS-CoV-19

Els investigadors analitzen com poden incorporar la tecnologia d'impressió 3D per proveir d'EPI reutilitzables i respondre d'una manera ràpida i eficient a una situació de pandèmia com la produïda per la COVID-19.

L'estudi pretén determinar la viabilitat d’un procediment per optimitzar el material de protecció homologat disponible en el moment de l'inici de l’escalada de contagis i introduir millores per incrementar la capacitat de filtratge bioactiu de partícules virals.

La situació actual de la pandèmia COVID-19 ha posat de manifest la gran importància de disposar, els centres sanitaris, de recursos propis per generar equips de protecció individual (EPI) en situacions de ràpida expansió de malalties respiratòries. Aquests recursos han de permetre dotar el personal sanitari dels EPI apropiats, ja sigui optimitzant el material de protecció ja disponible en el centre o introduint solucions de reciclatge eficients que aportin capacitat de protecció en una primera resposta ràpida, a l’espera de l’arribada del subministrament dels EPI definitius.  

La ràpida disponibilitat d’EPI respiratoris per a tot el personal sanitari és un punt crític per a una resposta efectiva i redueix el risc de contagi del personal del centre. En aquesta mena de situacions clíniques crítiques s’ha de tenir prevista la possibilitat que cada centre es pugui proveir de forma autònoma de certs elements de protecció amb garanties de mantenir la protecció del personal (almenys de manera transitòria fins a l’arribada del subministrament habitual definitiu del material EPI).

Un equip d’investigadors de la Universitat de les Illes Balears ha col·laborat amb investigadors clínics de l’Hospital d’Inca per analitzar la viabilitat d’un procediment que hauria de permetre millorar la capacitat de produir material EPI homologat afavorint la reutilització de material de protecció homologat i, a la vegada, millorar la capacitat de filtratge i viricida. Aquesta millora fa que les màscares puguin tenir més capacitat de filtrar partícules virals i a la vegada crear una barrera per a la desactivació del virus en el mateix filtre. D’aquesta manera, s’incrementa la protecció del personal sanitari i dels pacients enfront de possibles infeccions, com ara les causades pel virus SARS-CoV-19, responsable de la COVID-19.

Els plantejaments teòrics d’aquest procediment havien estat publicats prèviament per investigadors d’universitats de Corea i del Canadà (Quan FS, et al. Scientific Reports, 2017). Ara, des de la UIB i l’Hospital d’Inca s’intenta demostrar per primera vegada la viabilitat de l’aplicació pràctica d’aquest procediment fent servir la impressió 3D com a tecnologia facilitadora. El procediment consistiria a dissenyar una màscara que cobrís la boca, el nas i els ulls, i incorporàs un filtre bioactiu format per una membrana filtrant recoberta per una dissolució salina altament concentrada, la qual cosa n’incrementaria capacitat per inactivar els virus i, per tant, en milloraria la capacitat de filtració. 

La feina la duen a terme conjuntament els investigadors del Grup Multidisciplinari d’Oncologia Translacional (GMOT) de la Universitat de les Illes Balears, que dirigeix la doctora Pilar Roca Salom, catedràtica de Bioquímica i Biologia Molecular, els investigadors clínics de l’Hospital d’Inca, encapçalats pel doctor Josep Reyes Moreno, cap de la secció d’Aparell Digestiu d’aquest hospital i professor associat de la Facultat de Medicina de la UIB, i pels investigadors del grup d’eHealth i Telemedicina Multidisciplinària mitjançant Sistemes Intel·ligents Ciberfísics de l’IdisBA, els doctors Yolanda González Cid i Bartomeu Alorda Ladaria, professors titulars d’universitat de la UIB.

A més, per a la fabricació amb tecnologies d’impressió 3D per estereolitografia, compten amb el suport del grup de recerca d’Anàlisi per Injecció en Flux i Anàlisis de Traces (FI-TRACE), dirigit pel doctor Manuel Miró Lladó, catedràtic de Química Analítica de la UIB; el grup de Química Analítica, Automatització i Medi Ambient, dirigit pel doctor Víctor Cerdà Martín, catedràtic emèrit de Química Analítica de la UIB, i el grup de Química de Materials, dirigit per la doctora Gemma Isabel Turnes Palomino, catedràtica de Química Inorgànica de la UIB.

En fase de validació

Els resultats aconseguits pels equips de la UIB i l’Hospital d’Inca es troben ara mateix en fase de validació. Aquest procés és imprescindible per a què aquesta innovació es pugui arribar a aplicar de manera clínica i previsiblement s’allargarà unes setmanes. En el moment en què s’assoleixi la validació del mecanisme de millora de les màscares, es podrà començar a aplicar als centres hospitalaris.

Actualment, l’equip d’investigadors ha presentat la iniciativa de filtre bioactiu conjuntament amb disseny de mascareta amb impressió 3D a la convocatòria d’expressions d’interès per al finançament de projectes innovadors que minimitzin la transmissió de la malaltia COVID-19 en l’àmbit sanitari a les Illes Balears.

Col·laboració entre la UIB i l’Hospital d’Inca

Aquest projecte ha estat possible gràcies a la col·laboració estreta que mantenen el GMOT i els investigadors clínics de l’Hospital d’Inca. Aquesta col·laboració s’ha materialitzat els darrers anys en el projecte CINUIB, que té com a objectiu dissenyar un nou equip de diagnòstic no invasiu per al cribratge i la detecció precoç del càncer colorectal.

Referència bibliogràfica

Quan, F., Rubino, I., Lee, S. et al. «Universal and reusable virus deactivation system for respiratory protection». Scientific Reports, 7, 39956 (2017). https://doi.org/10.1038/srep39956

Documents relacionats

Data de publicació: 12/05/2020