La UIB prepara un pla de presencialitat adaptada per al curs 2020-21

La Universitat de les Illes Balears ha fet una planificació docent presencial adaptada per a les assignatures del primer semestre del curs 2020-21, en la qual prioritza la presencialitat, tot adoptant mesures de distància social, higiene i prevenció, i de limitació del nombre d’assistents, que haurà de ser flexible i modificable, segons l’evolució de la pandèmia i dels criteris i obligacions marcats per les autoritats sanitàries.

Totes aquestes mesures es recolliran en un pla de presencialitat adaptada i un pla de contingència, que aprofitaran l’experiència adquirida aquest curs 2019-20.

Classes presencials i adaptades

Pel que fa a les classes, la UIB prioritzarà la programació presencial dels grups mitjans i petits, tot reduint la capacitat màxima de l’aula. Quant als grups grossos, les sessions es podran impartir presencials; en línia sense la presència física dels estudiants o en línia amb la presència física d’una part d’ells a l’aula. En aquest cas, s’hauran de fer torns entre els alumnes que siguin físicament a l’aula i els qui assisteixin a la classe en línia. En general, es preveu prioritzar la programació de més classes presencials en els cursos primer i segon de grau.

Actualment, a les instal·lacions del campus hi ha 144 aules per a docència teòrica, en les quals s’imparteixen les quasi 1.000 assignatures previstes per al primer semestre.

També les assignatures de pràctiques de laboratori i clíniques, i les que es desenvolupin en aules d'informàtica, aules de música, aules de plàstica o espais per a educació física es programaran de manera presencial i, quan sigui necessari, s’hi utilitzaran equips de protecció, mampares o mesures de protecció addicionals.

Quant als exàmens, al primer semestre es programaran, en general, perquè es facin de manera presencial. No obstant això, els professors podran optar per fer exàmens en línia. El curs 2019-20, un 95 per cent dels exàmens del segon semestre s’han programat en línia. Entre el 8 i 29 de juny s’han fet proves de 663 assignatures de grau, això és una mitjana de 45 assignatures diàries, amb un pic de 837 alumnes connectats alhora el dia 19 de juny a les 16.45 hores. La mitjana d’alumnes examinats amb aquest sistema va ser de més de 1.000 cada dia.

Ordinadors i càmeres a totes les aules

El sistema informàtic de la UIB ha funcionat perfectament durant el període de docència no presencial del segon semestre del curs 2019-20. Així i tot, el CTI farà un estudi de necessitats per augmentar els recursos del sistema informàtic en cas que sigui necessari incrementar la docència no presencial a causa de les mesures sanitàries vigents.

Els resultats de l’adaptació dels alumnes i dels professors de la Universitat de les Illes Balears a la situació originada per la pandèmia de la COVID-19 es reflecteixen en les dades de connexions diàries a Aula digital. En xifres globals, el 95 per cent dels professors i el 85 per cent dels alumnes hi han seguit les classes en la nova situació.

Amb vista al nou curs i amb l’objectiu d’adaptar les aules a una metodologia que combini la presència física del professor dins l’aula amb les videoconferències, la UIB ha posat en marxa un protocol d’adequació que consisteix a dotar les aules d’ordinadors i d’una càmera per poder transmetre la classe en línia, i d’una tauleta gràfica o una càmera per a documents, que poden ser usades com una pissarra i permeten compartir els documents amb tota la classe, etc.

Suport als estudiants i préstec de material

Conscients que aquestes mesures poden significar l’aparició d’una bretxa tecnològica i per garantir el seguiment del curs, la UIB habilitarà un servei de préstec d'ordinadors portàtils, càmeres i targetes de dades amb connexió gratuïta per als estudiants que, a causa de les seves circumstàncies econòmiques, estiguin limitats tecnològicament.

El curs 2019-20 ja s’han fet campanyes de préstec de material informàtic als estudiants. Amb fons propis, la UIB ho va fer durant els mesos de març, abril i maig, amb la cessió en préstec d’11 ordinadors portàtils (2, a Menorca) i 22 mòdems, USB o targetes SIM amb dades d’internet gratuïtes. Els mesos de juny i juliol, coincidint amb els exàmens, el préstec es va fer gràcies al Fons Supera COVID-19, una iniciativa de la CRUE Universitats Espanyoles, el CSIC i el Banc Santander. Es deixaren 40 ordinadors portàtils i 31 targetes SIM amb dades d’internet gratuïtes.

Per altra part, el pas de l’activitat docent presencial a no presencial pot comportar algun entrebanc afegit per als alumnes amb necessitats educatives específiques de suport. Per aquest motiu, l’Oficina Universitària de Suport a Persones amb Necessitat Especials, per assegurar el dret fonamental d’igualtat efectiva d’oportunitats, determinarà les mesures que cal adoptar per minimitzar els efectes derivats de la docència i avaluació a distància.

Població de risc

El Servei de Prevenció de la UIB ha fet una avaluació de riscs d’agents biològics SARS-CoV-2, d’acord amb els criteris actualitzats el dia 8 de juny de 2020, a tots els professors de la UIB. Quant als estudiants, aquells qui siguin població de risc per la COVID-19 podran presentar una instància, adjuntant-hi tota la informació mèdica adient, perquè se’ls hi pugui aplicar un itinerari d’avaluació diferenciat.

Campanya de promoció de la salut

Així mateix, la Universitat té previst facilitar la formació i educació en les mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut que fomenti la conscienciació i adopció de les mesures de prevenció i control de la malaltia entre la comunitat universitària, tant en els centres de la UIB com a les cases i a l’entorn social, per contribuir a la prevenció i reducció de la transmissió de la COVID-19.

La planificació docent de les assignatures del segon semestre s’ha fet tenint en compte una presencialitat total. En funció de la situació sanitària, la planificació docent presencial adaptada es podria estendre al segon semestre.

No obstant això, la UIB treballa en un pla de contingència amb diverses possibilitats que puguin obligar a tancar totalment o parcialment el campus. L’etapa de confinament ha demostrat que la comunitat universitària és capaç d’adaptar-se i garantir el procés d’ensenyament i aprenentatge amb les eines i estratègies de l’educació a distància. El pla preveurà també la possibilitat de tancar algun edifici o el confinament de la població per territoris. 

Data de publicació: 22/07/2020