La UIB crea UIB Punt EU, un espai d'assessorament a projectes europeus de cooperació acadèmica

El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació de la UIB posa en marxa UIB Punt EU, un punt d’assessorament al personal docent i investigador que tingui interès per participar en projectes europeus de cooperació acadèmica.

UIB Punt EU pretén promoure la participació dels membres de la UIB en programes de cooperació acadèmica internacional com són, entre d’altres, els programes TEMPUS, ALFA, o ERASMUS MUNDUS, convocats per l’Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA), EuropeAid i altres organismes de la UE. UIB Punt EU oferirà suport en la presentació de projectes i sol·licituds d’ajuts dins aquests programes.

Les tasques que UIB Punt EU durà a terme principalment seran: 

  • Informar sobre les diverses convocatòries i els programes dels organismes europeus.
  • Canalitzar les demandes de participació en consorcis d’altres universitats cap a la UIB i de la UIB cap a altres universitats.
  • Informar de les condicions de participació de la UIB en un consorci.
  • Informar sobre la documentació requerida per la universitat coordinadora del projecte i tramitar els documents institucionals de la sol·licitud i, si escau, la signatura del representant legal de la UIB.
  • Fer el seguiment de la documentació requerida per la universitat coordinadora del projecte a la UIB en cas que el projecte sigui seleccionat.
  • Publicitar els projectes de la UIB en els quals participa la UIB.

 

Data de publicació: 21/02/2012