Esquaramides per plegar composts peptidomimètics

La tesi doctoral de Luis Martínez Crespo investiga mòduls moleculars capaços d'induir el plegament de composts peptidomimètics perquè imitin la forma i la funció de les proteïnes 

El treball realitzat en la tesi doctoral de Luis Martínez Crespo s’adreça al desenvolupament d'unitats estructurals per induir el plegament de composts peptídics. La tesi s'ha realitzat en el marc de l'activitat investigadora del grup de Química Supramolecular de la UIB i ha estat dirigida pels doctors Carme Rotger i Antoni Costa, del Departament de Química.

Les proteïnes i els pèptids naturals són composts essencials per als organismes vius i estan constituïts per multitud d'aminoàcids que formen cadenes de molt diversa longitud, les quals es pleguen d'una forma determinada. Els peptidomimètics són composts de petita grandària capaços d'imitar o bloquejar les funcions de les proteïnes, per la qual cosa poden ser útils com a fàrmacs. Un grup representatiu són els mimètics de gir b, que són mòduls estructurals capaços d'imitar les regions de gir de les proteïnes, on la cadena canvia la seva direcció 180 graus.

En aquest treball s'ha utilitzat la unitat esquaramida amb l'objectiu d'obtenir un nou mòdul inductor de gir β. L'elecció d'aquesta estructura s'ha fonamentat en l'estudi previ de les seves propietats conformacionals (disposició tridimensional), realitzat en el Grup de Química Supramolecular. El nou mòdul es va dissenyar perquè pogués incorporar-se en estructures peptídiques de forma senzilla i obtenir nous peptidomimètics de base esquaramida funcionals.

S'han sintetitzat i estudiat tot un seguit de composts amb els diferents mòduls esquaramídics dissenyats. Aquests composts van des de models minimalistes de gir fins a estructures tipus llaç β, basades en la unió de dues cadenes peptídiques a cadascun dels extrems d'un mòdul de gir esquaramídic. Finalment s'ha obtingut un compost que permet inserir un dels mòduls de gir més efectius en qualsevol seqüència peptídica, mitjançant els procediments de síntesi peptídica generals. Això ha permès sintetitzar, d'una banda, una estructura tipus llaç capaç de plegar-se en dissolució aquosa, i d'altra banda, un precursor lineal per demostrar que els mòduls de plegament esquaramídics afavoreixen la formació de macrocicles enfront de la de polímers lineals.
Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Escuaramidas inductoras de plegamiento en compuestos peptidomiméticos: Diseño, síntesis y estudios conformacionales
  • Autor: Luis Martínez Crespo
  • Programa de doctorat: Ciència i Tecnologia Química
  • Departament: Química
  • Directors: Antoni Costa Torres i Carme Rotger Pons 

Data de publicació: 29/01/2016