Els estudiants de Dret i d'Educació Social de la UIB faran pràctiques a l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor

Les facultats d'Educació i de Dret de la Universitat de les Illes Balears i la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, a través de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, han signat dos convenis mitjançant els quals els alumnes de Dret i d'Educació Social podran fer l'assignatura de Pràctica d'ambdues carreres a aquest departament autonòmic.

L'objectiu que es persegueix amb aquest acord és apropar els estudiants de Dret i d'Educació Social al món laboral, en un departament, l'ODDM, on es necessiten professionals amb un grau de preparació, responsabilitat i compromís suficient per atendre i satisfer les necessitats dels infants i dels adolescents.

Igualment, durant el període de pràctiques els alumnes podran observar models professionals dels quals aprendre en l'exercici de les activitats i entrar en contacte amb un entorn en el qual aplicar a una situació real els coneixements teòrics adquirits al llarg dels estudis.

En el cas dels estudiants de la diplomatura d'Educació Social, podran acollir-se al contingut del conveni —signat per la consellera Fina Santiago i la degana de la Facultat d'Educació, Maria Dolors Forteza— els alumnes que estiguin matriculats de l'assignatura de Pràctica d'Educació Social, durant el temps i els horaris que estableixin les parts interessades, en el període lectiu d'octubre a juny.

A principi de cada curs acadèmic, la Universitat i la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració, a través de l'ODDM, han d'establir el nombre d'estudiants que faran pràctiques en aquest organisme. Els participants han de fer funcions pròpies del perfil professional corresponent a la seva carrera.

Cada estudiant ha de tenir un professor de la Universitat amb funcions de tutor i un educador social per part de la Conselleria amb funcions de supervisor.

Pel que fa als alumnes de Dret, podran participar en aquesta iniciativa —segons l'acord signat per la consellera i el degà de la Facultat, Pedro A. Munar— els matriculats a l'assignatura Pràcticum, de cinquè curs de la llicenciatura.

Les pràctiques es faran de manera preferent en el període de juny a setembre, segons un pla de treball que fixarà l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, que també nomenarà un tutor responsable del seu programa de formació, encarregat a la vegada de les relacions amb el tutor que nomeni la Universitat.

Els practicants han de fer funcions pròpies del perfil professional corresponent als seus estudis i han de lliurar una memòria de pràctiques segons les condicions que s'estableixen en el programa d'aquesta assignatura.

Documents relacionats

Data de publicació: 26/02/2008