Eleccions de representants al Claustre i al Consell d'Estudiants

La Universitat de les Illes Balears ha renovat el 88% dels membres electes del seu Claustre, i els estudiants han triat els membres del Consell d’Estudiants, en una jornada electoral sense incidents rellevants i marcada per una participació desigual.

Dia: dijous, 13 de desembre de 2018

Pel que fa al Claustre de la Universitat de les Illes Balears, s’han elegit 212 dels 240 membres electes, corresponents a tres categories: els professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A: 123 representants, participació: 60%), la resta de personal docent i investigador (grup B: 29 representants, participació: 4,36%) i estudiants (grup C: 60 electes, participació: 10,7%). El mandat dels representants electes dels grups A) i B) és de quatre anys, mentre que el dels representants del grup C) és de dos anys. La primera reunió del Claustre de la UIB amb els nous membres se celebrarà dins el primer trimestre de l’any 2019.

Els estudiants també varen elegir els seus representants al Consell d’Estudiants, que tindran un mandat de dos anys. Es tracta de 48 membres repartits entre cada estudi de grau i també cinc de postgrau. Només en els casos de Fisioteràpia i Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural no s’hi han presentat candidatures. Els estudis amb major participació han estat els d’Enginyeria Informàtica, amb un 34,64%, i la participació més baixa s’ha produït als estudis d’Administració d’Empreses, amb un 4,34%. La participació mitjana ha estat del 12,5%.

Està previst que el plenari del Consell d’Estudiants es reuneixi per a la seva constitució el primer trimestre de l’any 2019. Serà llavors quan elegeixi la comissió permanent.

S’ha de tenir en compte que l’elecció dels candidats es va realitzar només a les circumscripcions en les quals es presentaren més candidats que llocs a cobrir. En aquelles on el nombre de candidatures presentades era igual o inferior al nombre de llocs a cobrir, la Comissió Electoral va proclamar automàticament els candidats presentats, d’acord amb les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral.

L’elecció dels candidats es va realitzar només a les circumscripcions en les quals es presentaren més candidats que llocs a cobrir. En aquelles on el nombre de candidatures presentades era igual o inferior al nombre de llocs a cobrir, la Comissió Electoral ha proclamat automàticament els candidats presentats, d’acord amb les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral.

Així, els àmbits en els quals el professorat del grup A) havia d’elegir els representants al Claustre eren els corresponents a tots els departaments de la Universitat, excepte el Departament de Medicina (en constitució), en el qual tots els integrants votaren de forma anticipada.   

Les circumscripcions en què el professorat del grup B) havia d’elegir els representants al Claustre són les de personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent, personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació temporal i personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial.

Les circumscripcions en què els estudiants havien d’elegir els representants al Claustre són les corresponents als estudis d’Administració d’Empreses, Economia, Dret, Química, Filosofia, Història, Llengua i Literatura Catalanes, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Matemàtiques i Turisme.

Per la seva banda, al Consell d’Estudiants hi havia eleccions en les circumscripcions d’Administració d’Empreses, Economia, Dret, Biologia, Bioquímica, Física, Química, Estudis Anglesos, Filosofia, Història, Història de l’Art, Llengua i Literatura Catalanes, Llengua i Literatura Espanyoles, Pedagogia, Psicologia, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Telemàtica, Matemàtiques i Turisme al campus.

A la Seu universitària d’Eivissa i Formentera hi va haver una urna per a cadascuna de les circumscripcions següents: grup B) al Claustre pel que fa al personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial i per a les circumscripcions d’Administració d’Empreses i de Dret al Consell d’Estudiants.

A la Seu universitària de Menorca hi havia les mateixes circumscripcions que a Eivissa més la de Turisme al Consell d’Estudiants.

Què és el Claustre de la UIB?

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i el presideix el Rector. És format per un màxim de 300 membres claustrals, dels quals 240 són electes, i la resta, nats.

Els membres electes es divideixen de la manera següent: 123 professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A), 29 integrants de la resta de personal docent i investigador (grup B), 60 estudiants (grup C) i 28 representants del personal d’administració i serveis (grup D).

Els membres nats són el Rector, el Secretari General, els vicerectors, el Gerent, els degans i directors d’escola, els directors de departament i d’institut universitari de recerca i el president del Consell d’Estudiants.

El Claustre, entre d’altres, elabora els Estatuts, convoca eleccions extraordinàries al càrrec de Rector, elegeix els membres del Consell de Govern que li corresponen i elegeix i, si escau, revoca el defensor universitari –Síndic de Greuges– i en rep l’informe anual.

Què és el Consell d’Estudiants?

És el màxim òrgan de representació estudiantil al nivell universitari. És format per un representant per estudi oficial de grau, els alumnes claustrals representants al Consell de Govern i una representació dels estudis oficials de postgrau.

El Consell d’Estudiants, entre altres funcions, administra el capítol d’estudiants del pressupost de la Universitat i representa els estudiants davant qualsevol institució o càrrec públic o privat, en tots aquells afers que siguin del seu interès.

Resultats provisionals i participació de:

 

Data de l'esdeveniment: 13/12/2018

Data de publicació: 10/12/2018