El pressupost de la UIB per a 2018 serà de 102 milions d'euros

L'increment inclou els 6,9 milions d'euros per a la construcció d'un nou edifici interdepartamental. 

La transferència per estudiant se situa en 4.754 euros, enfront dels 4.412 euros de l’any anterior. 

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears va aprovar, en sessió ordinària, el pressupost per a l’exercici 2018, que ha estat ratificat pel Consell Social. El total del pressupost de la UIB per a 2018 serà de 102.581.526,25 euros, enfront dels 93.519.926,82 euros de l’exercici anterior.

Aquest increment és degut, majoritàriament, a la construcció del nou edifici interdepartamental. El finançament d'aquesta nova infraestructura al campus universitari, que allotjarà els estudis de Ciències de la Salut, serà a través del programa operatiu FEDER. Sense aquesta partida extraordinària i puntual, de 6.900.000 euros, el pressupost de la Universitat seria de 95.681.526,25 euros.

Aquest pressupost ha estat possible gràcies a la millora de la transferència nominativa que la Universitat percebrà del Govern de les Illes Balears, que creix un 6,7%, sense tenir en compte el finançament pluriennal dels estudis de Medicina. Si s'inclouen els 554.877,99 euros que es reben enguany per als estudis de Medicina, l’augment és del 7,5%, i es consolida el canvi de tendència dels darrers anys, després de les disminucions significatives patides fins a 2014.

El Consell de Direcció de la UIB reconeix l’esforç de la Conselleria d’Educació i Universitat i confia que el canvi de tendència es mantingui els propers anys, i que continuï millorant progressivament el finançament que la Universitat rep del Govern de les Illes Balears. Malgrat l’increment, la transferència nominativa corrent (63.695.991,81 euros) encara no cobreix la despesa prevista de capítol 1 (67.211.223,72 euros).

Aquestes xifres situen la transferència nominativa corrent (no s’hi inclouen transferències d’inversió) per estudiant en 4.754 euros per a 2018, un augment del 7,75% respecte de l’any anterior, que se situava en 4.412 euros per estudiant. Aquest fet és motivat per l’augment de la transferència nominativa corrent i de l'aportació per al grau de Medicina.

En resum, quant a ingressos i despeses, el pressupost de 2018 suposa un augment de les partides destinades a les persones: alumnes, personal d'administració i serveis i personal docent i investigador.

Així, cal destacar que, per quart any consecutiu, no augmenten els preus públics de les matrícules del curs 2018-19, i que, clarament, s’aposta per les millores del PDI i del PAS, la recerca, la transferència, la internacionalització de la UIB, la projecció cultural, la millora del campus, l’ajut als alumnes amb dificultats econòmiques i als alumnes amb necessitats educatives especials i l’Administració electrònica. Destaca, també, l’esforç inversor del Govern a través dels fons FEDER per a la construcció de l'edifici interdepartamental, que es destinarà als estudis de Ciències de la Salut.

Per al col·lectiu de PDI aquest pressupost aposta per les promocions, les millores destinades al professorat laboral i les millores de plantilla. I per al PAS aquest pressupost, a més d’algunes millores de plantilla, també preveu el pagament del 50% de la carrera professional.

Finalment s’ha de tenir en compte el manteniment i l’increment, en la mesura del que ha estat possible, de la resta de partides, com la de pràctiques de grau i de màster, de departaments, de facultats i escoles, d’ajuts per assistència a congressos, de revistes, o de professors convidats, entre altres. Tot plegat fa un pressupost que, encara que amb limitacions, permetrà seguir complint amb les responsabilitats de la UIB i assolir els objectius que es proposen per al nou exercici per continuar construint una Universitat de més qualitat.

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 21/12/2017

Data de publicació: 20/12/2017