Escoltar

Un grup d'historiadors encapçalat pel professor de la UIB Pau Cateura, ha "disseccionat" el sistema fiscal i de crèdit de l'antic Regne de Mallorca

L'objectiu és trobar les causes de les revoltes del segle XV i les Germanies del segle XVI

Entre 1300 i 1405 els habitants del Regne de Mallorca veien com els augmentaven progressivament la càrrega fiscal i que aquesta no s'alleugeria tampoc anys després, en plena crisi econòmica i demogràfica. Un grup d'historiadors encapçalats pel doctor Pau Cateura, catedràtic d'Història Medieval de la UIB, ha pogut datar la creació i consolidació de fins a 30 imposts indirectes en aquest període de temps.

L'estudi de la fiscalitat al Regne de Mallorca ha estat una línia de recerca cabdal del grup durant els darrers deu anys, la qual cosa ha permès documentar tot el ventall d'imposts indirectes, els que gravaven el consum i els que gravaven les transaccions comercials, els mètodes de recaptació, la legislació que els desenvolupà i les repercussions socials, polítiques i financeres que tingueren.

En una segona fase de la recerca, l'equip d'historiadors ha ampliat l'estudi a partir d'un fet fonamental ocorregut l'any 1405 que va capgirar tota l'evolució de la imposició indirecta al Regne de Mallorca. Si fins aquell any els doblers recaptats mitjançant els imposts indirectes s'empraven per finançar campanyes militars, guerres ofensives i defensives, a instàncies de la monarquia, a partir de 1405 tots els recursos obtinguts per imposts indirectes hagueren de revertir als creditors censalistes o del deute públic.

Els intents d'amortitzar el deute públic fracasaren i l'Administració del Regne de Mallorca quedà atrapada per una errada política fiscal: La Universitat es veié obligada a mantenir i fins i tot augmentar els imposts indirectes per poder pagar el deute, i així augmentà cada cop més la pressió fiscal sobre la població. El deute públic era en mans d'una oligarquia mallorquina que ja controlava l'administració dels imposts i que es mostrà incapaç de cedir un mil·límetre dels seus interessos pel bé del Regne. En aquesta pressió fiscal sobre la població rau l'element essencial que explicaria les revoltes del segle XV i les Germanies a principis del segle XVI.

El professor Pau Cateura, catedràtic d'Història Medieval de la UIB, ha recollit el nucli de la recerca efectuada al volum L'Administració atrapada. Crèdit, finances i adaptacions fiscals al Regne de Mallorca (s. XV) (El Tall, 2008).

Aquest reportatge ha estat finançat per la Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació del Govern de les Illes Balears.

Documents relacionats

Data de publicació: 23/05/2008