Escoltar

Quina geografia s'ensenya a l'ensenyament secundari?

La tesi doctoral de Consolació Genovart Rapado alerta dels errors de contingut que hi ha en molts dels llibres de text escolars 

La tesi doctoral de Consolació Genovart Rapado, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza el tractament de la geografia de les Illes Balears a l’ensenyament secundari. La tesi l'han dirigida els doctors Miquel Grimalt i Climent Picornell, del Departament de Geografia de la UIB.

La recerca parteix de l’evidència que la població illenca té una visió incompleta, distorsionada i/o errònia del territori, i que aquesta imatge es produeix per la informació rebuda a l’ensenyament, sobretot a la secundària (ESO i batxillerat). Per això, la tesi ha analitzat per primera vegada el col·lectiu de professors de secundària de geografia sobre la base d'una mostra molt significativa, i s’han posat de manifest per primera volta sistemàticament els errors, omissions i absències de continguts als llibres de text d’ús generalitzat. 

Per conèixer el tractament de la geografia a aquest nivell educatiu s’han treballat tres aspectes diferents. En primer lloc, s’ha identificat el marc legislatiu amb els continguts geogràfics dictaminats pels currículums educatius i s'ha conclòs que la normativa organitza els continguts de geografia en blocs temàtics poc connectats. En segon lloc, s’ha realitzat una enquesta als docents de geografia, i s'ha determinat el perfil del professorat, la metodologia emprada i el material utilitzat.  En aquesta qüestió, la investigadora conclou que el col·lectiu docent és envellit, amb una formació acadèmica generalista en ciències socials i utilitza majoritàriament els llibres de text com a material bàsic. 

Finalment, s’han analitzat els llibres de text d’ús majoritari. S'ha valorat la seva adequació al currículum, els trets formals de les obres i s’ha revisat críticament els continguts sobre les Illes Balears. Fruit d'aquesta anàlisi, la investigadora conclou que els manuals s’ajusten als currículums oficials, amb bon disseny, però poca diversitat d’activitats. La investigadora hi ha observat errors de continguts al medi físic i al socioeconòmic, i també absència d’elements clau, no actualització estadística, pervivència de tòpics i anacronismes, assimilacions de realitats externes, carència de perspectives integradores, visions distorsionades per correcció política, demonització d’activitats econòmiques i manca de consens sobre aspectes fonamentals com la toponímia, o la divisió comarcal i fisiogràfica. 

Segons Consolació Genovart, l’origen d’aquestes mancances i aquests errors pot ser degut a factors entre els quals destaquen la manca de llibres de referència actualitzats, l’absència de cartografia oficial amb un nomenclàtor explícit, la no consulta de les fonts estadístiques d’organismes públics, l’adequació massa taxativa al currículum, dificultats per a la síntesi i el recurs a les generalitzacions i els tòpics. 

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: La Geografia de les Illes Balears a l'educació secundària: llibres de text i col·lectiu docent
  • Autor: Maria Consolació Genovart Rapado
  • Programa de doctorat: Geografia
  • Departament:  Geografia
  • Directors: Miquel Grimalt Gelabert i Climent Picornell Bauzà 

Data de publicació: 14/12/2016