Escoltar

Parlam de... gestió universitària. Presa de possessió d'un degà i tres directors de departament

El Rector de la UIB, Llorenç Huguet, acompanyat pels membres del Consell de Direcció, ha presidit la presa de possessió del doctor Andreu Sansó com a degà de la Facultat d’Economia i Empresa, i dels doctors Miquel Bennàssar, com a director del departament d’Infermeria i Fisioteràpia; Josep Servera, com a director del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina; i Juan José Montaño, com a director del departament de Psicologia.

El nou degà de la Facultat d’Economia i Empresa, el doctor Andreu Sansó, substitueix en el càrrec la doctora Margalida Payeras, que va ser elegida vicerectora d’Alumnes, Titulats i Ocupabilitat de la UIB. Els Estatuts de la UIB, a l’article 48, parlen de la figura del degà o director d’escola com el representant del centre i exerceix les funcions de direcció i gestió ordinària. El degà l’elegeix la Junta de Facultat entre els professors de vinculació permanent a la Universitat que imparteixen docència al centre. El mandat dura quatre anys, i pot ser reelegit només una vegada. També pot cessar a petició pròpia, o com a conseqüència d’una moció de censura.

Entre les competències d’un degà o director d’escola hi ha les de dirigir, coordinar i supervisar les activitats de la facultat o escola; convocar, presidir i supervisar les sessions de la junta de facultat o escola, i executar-ne els acords; designar els vicedegans o subdirectors i el secretari de la facultat o escola durant el curs acadèmic, i la memòria d’activitats realitzades; presentar a la junta de facultat o escola un pla d’activitats a desenvolupar durant els curs acadèmic; i executar el pressupost de la facultat o escola, entre d’altres.

El doctor Miquel Bennàssar, elegit director del departament d’Infermeria i Fisioteràpia de la UIB substitueix el doctor Antoni Aguiló, qui actualment és vicerector de Campus, Cooperació i Universitat Saludable de la UIB. Per altra banda, el doctor Juan José Montaño, elegit director del departament de Psicologia, substitueix el doctor Jordi Llabrés, que ara és vicerector d’Innovació i Transferència. I el doctor Josep Servera, passa a ser director del departament de Filologia Espanyola, Moderna i Llatina, en substitució de la doctora Maria Antònia Fornés, que actualment és la vicerectora de Cultura, Projecció Social i Seus Universitàries de la UIB.

A l’article 50, els Estatuts de la UIB parlen del director de departament com a representant del departament que exerceix les funcions de direcció i gestió. L’elegeix el consell de departament entre professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat i el mandat també és per quatre anys i només pot ser reelegit una vegada més, encara que pot cessar a petició pròpia, o com a conseqüència d’una moció de censura, que es presenta al consell de departament.

Entre les competències dels directors de departament hi ha les de dirigir, coordinar i supervisar les activitats del departament; convocar, presidir i dirigir les sessions del consell de departament; designar el subdirector, el secretari i els membres de la comissió de direcció del departament; presentar al consell de departament el pla d’activitats que es desenvoluparà durant el curs acadèmic, així com la memòria anual d’activitats. També presenta la proposta del pla docent anual del professorat assignat al departament i executa les previsions pressupostàries assignades al departament. 

Data de publicació: 10/09/2013