Escoltar

L'eficàcia de les Seccions Europees per millorar l'escriptura en anglès

La tesi doctoral de Maria Gené Gil analitza l’impacte de l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) sobre l’escriptura en anglès d’estudiants de secundària 

La tesi doctoral de Maria Gené Gil, defensada a la Universitat de les Illes Balears, analitza l’impacte de l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (AICLE) sobre l’escriptura en anglès d’estudiants de secundària, un camp de l’adquisició de segones llengües poc investigat. La tesi l’han dirigida  les doctores Maria Juan i Joana Salazar, del Departament de Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica.

En el marc d’aquest estudi es varen avaluar 71 adolescents escolaritzats a les Illes Balears. El grup experimental participava al programa de Seccions Europees, a través del qual rebia una matèria de contingut no lingüístic en anglès per mitjà de la metodologia AICLE, a més de l’assignatura d’anglès convencional. El grup de comparació només tenia la matèria d’anglès convencional. Cada grup va ser avaluat al llarg de tres cursos acadèmics (entre segon i quart d’ESO), en quatre moments temporals. A més, es varen recollir dades d’un grup d’adolescents nadius d’anglès.

Tots els participants varen escriure una redacció de temàtica general, i una submostra també va realitzar una redacció basada en continguts específics de la matèria AICLE de ciències naturals. Les redaccions generals es varen avaluar utilitzant mesures analítiques de complexitat lèxica i sintàctica, correcció, fluïdesa i cohesió, així com mitjançant una escala holística, que se centrava en el contingut, l’organització, el vocabulari, l’ús de la llengua i la mecànica dels textos des d’un punt de vista de l’eficàcia comunicativa. Amb les redaccions basades en continguts específics es va explorar el sorgiment del lèxic especialitzat, propi del discurs acadèmic.

A grans trets, els resultats de l’estudi apunten que l’AICLE és beneficiós per a l’escriptura dels alumnes, especialment en termes de qualitat percebuda, de lèxic i de correcció, si bé els textos dels aprenents presenten limitacions, i el seu nivell dista considerablement del dels nadius, que fan un ús més correcte, idiomàtic i ric del vocabulari i de la morfosintaxi. D’altra banda, sembla que els estudiants AICLE incorporen als seus textos basats en continguts específics abundant lèxic especialitzat. Per tant, a la vista dels resultats –i dels resultats d’altres estudis en comprensió oral i escrita, expressió oral i coneixements lexicogramaticals–, les Seccions Europees són un programa AICLE eficaç per al desenvolupament lingüístic dels aprenents, sempre que s’implementin de manera adequada.

Fitxa de la tesi doctoral

  • Títol: Efecto del AICLE sobre la producción escrita en estudiantes de secundaria de inglés como lengua extranjera: un estudio longitudinal
  • Autora: Maria Gené Gil
  • Programa de doctorat: Llengües i Lingüística Aplicada
  • Departament: Filologia Espanyola, Moderna i Clàssica
  • Directores: Maria Juan Garau  i Joana Salazar Noguera 

Data de publicació: 02/02/2016