La UIB cofinança un programa pilot a la Facultat de Filosofia i Lletres per a l'obtenció d'un títol d'anglès reconegut internacionalment

Des que entrà en vigor l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (conegut popularment com a pla Bolonya), l’alumnat dels estudis oficials està obligat a comptar amb el nivell B2 de llengua anglesa per poder obtenir el títol de grau. Actualment, els plans d’estudis ja preveuen mecanismes perquè l’alumnat pugui demostrar la seva competència lingüística. No obstant això, els títols que atorguen les universitats només tenen validesa en la pròpia institució, ja que no són competents, per llei, en l’acreditació dels nivells establerts pel Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR).

Ara, però, per primera vegada, l’alumnat de la Facultat de Filosofia i Lletres podrà rebre ajuts per realitzar proves oficials d’acreditació reconegudes nacionalment i internacionalment a través del British Council. La Facultat, amb el suport de la Comissió de Relacions Internacionals i el Vicerectorat d’Investigació i Internacionalització, ha rebut finançament del programa d’ajuts a la internacionalització de facultats, escoles i del Centre d’Estudis de Postgrau per pagar la major part del cost de les proves.

Els primers que han tingut l’oportunitat d'obtenir aquests ajuts han estat els estudiants del grau d’Estudis Anglesos, que s'han examinat del nivell C2 (el més alt). Més endavant, i progressivament, hi podrà accedir la resta dels alumnes de la Facultat, en aquest cas per examinar-se del nivell B2.

La Universitat, amb aquesta iniciativa, segueix les directrius de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), la qual insta les universitats a destinar partides econòmiques i a promoure propostes per possibilitar l’acreditació lingüística dels estudiants d’acord amb el MECR.

Data de publicació: Wed Dec 12 11:32:00 CET 2018