La tesi doctoral de Josep Alós investiga els mecanismes que expliquen la disminució de la mida dels peixos com a adaptació a la pesca

La recerca assenyala que la pesca recreativa disminueix la mida dels individus de  les poblacions explotades a través de la selecció d’estratègies vitals associades a un comportament independentment de la selectivitat dels arts de pesca 

La tesi doctoral de Josep Alós Crespí, defensada a la Universitat de les Illes Balears, investiga els mecanismes que expliquen com l’activitat pesquera provoca la disminució de la mida dels individus de les poblacions de les espècies costaneres explotades. La tesi Selection drivers of life-history traits in marine coastal fishes l’han dirigida el doctor Miquel Palmer Vidal i la doctora Beatriz Morales Nin, de l’Institut Mediterrani d’Estudis Avançats (IMEDEA, CSIC-UIB).

La pesca indueix les poblacions explotades a respostes ecològiques i evolutives. Una de les conseqüències més conegudes és la disminució de la mida dels individus, la qual té implicacions importants per a la societat pel que fa a la productivitat i la qualitat de la pesqueria.

Tradicionalment s’havia assumit que la reducció de la mida dels individus era causada per la selectivitat dels arts de pesca. Es pensava que els arts seleccionaven els individus de talla més gran, de manera que afavorien la reproducció dels individus de mida més petita. Ara bé, en la darrera dècada la comunitat científica ha assenyalat que la reducció de la talla dels peixos es podria associar a un selectivitat en l’estratègia vital. Així, la pesca provocaria que els individus madurassin abans i invertissin més energia en la reproducció i, en conseqüència, reduïssin el creixement i la mida adulta. A causa de l’heretabilitat dels caràcters de la historia vital, s’ha suggerit que els peixos poden haver perdut la capacitat de créixer en adaptar-se a un ambient nou de pesca. Fins al moment, les evidencies empíriques que demostrarien aquest fenomen eren limitades, principalment per la falta d’una metodologia robusta de detecció d’aquest procés.

La tesi doctoral de Josep Alós aporta les evidències empíriques que donen suport a aquesta idea. Concretament, la recerca demostra com la pesca recreativa actua contra els fenotips amb més capacitat per créixer després de la maduració sexual i amb una menor inversió en reproducció. Aquesta selectivitat indueix les poblacions explotades a una reducció de la mida de l’individu i, a la vegada, garanteix la viabilitat de la població, tot i que es redueix la productivitat de la pesqueria.

L’investigador ha estudiat aquest procés de selecció en diferents poblacions salvatges exposades a diferents nivells d’explotació i de connectivitat genètica, i ha constatat que els individus que habiten poblacions altament explotades són de menor talla, tenen una capacitat limitada de creixement i tenen  una inversió més gran en reproducció que els individus que habiten reserves marines totals, on la selecció natural fa el paper contrari. A més, l’estudi mostra que hi ha evidències clares que els trets de la història vital estudiats –el creixement i la reproducció– tenen un alt component d’heretabilitat, que,  exposat a una selecció constant, pot desencadenar un  procés evolutiu. Aquesta possibilitat es discuteix en el marc de l’explotació sostenible dels recursos pesquers.

La tesi també considera una perspectiva de la selecció induïda per la pesca en peixos marins costaners, més relacionada amb el comportament. L’investigador va dur a terme un exercici teòric en el qual peixos i pescadors es movien seguint diferents pautes de comportament amb base empírica. Els resultats mostraren una selecció consistent a favor de fenotips amb un grau d’exploració i d’activitat menor. Això suggereix que el procés de selecció per pesca està probablement causat per un rang de trets potencialment correlacionats que inclouen trets de la història vital –creixement i reproducció–, el comportament i la fisiologia, generant multitud d’hipòtesis que s’hauran de testar en futures recerques.

Així doncs, la tesi doctoral de Josep Alós estableix les bases  dels processos de selecció per pesca en peixos marins costaners de la Mediterrània, i discuteix les seves implicacions per a una correcta gestió per potenciar la pesca sostenible i mitigar així els possibles efectes ecològics i evolutius negatius causats per la pesca.

Fitxa de la tesi doctoral 

  • Títol: Selection drivers of life-history traits in marine coastal fishes
  • Autor: Josep Alós Crespí
  • Programa de doctorat: Ecologia Marina
  • Departament: Biologia
  • Directors: Miquel Palmer Vidal i Beatriz Morales Nin  

Documents relacionats

Data de publicació: Wed Jul 31 14:16:00 CEST 2013