Escoltar

La tesi de Maria Femenias Andreu, defensada a la UIB, planteja la introducció del massatge infantil a les escoletes

Cada vegada són més nombrosos els estudis que demostren els beneficis del massatge infantil i les bondats de l'estimulació tàctil en diferents aspectes del desenvolupament dels infants. Diferents especialistes han destacat que, des d'un punt de vista fisiològic –però sense ser considerat terapèutic–, el massatge millora el funcionament de pràcticament tots els sistemes corporals (nerviós, endocrí, immunològic, respiratori, circulatori, gastrointestinal i muscular). A més, també aporta plaer sensorial, reforça el vincle afectiu i té una important funció alliberadora de les tensions corporals i emocionals. Des d'aquesta perspectiva, Maria Femenias Andreu ha elaborat un programa formatiu per a professionals de l'educació infantil i una proposta didàctica general amb l'objectiu d'afavorir la introducció del massatge infantil en l'etapa educativa de 0 a 3 anys. El treball ha estat recollit en la tesi doctoral El masaje infantil aplicado a la escuela: nuevas estrategias para la mejora de la calidad afectiva y emocional en atención temprana, defensada a la Universitat de les Illes Balears i dirigida per Joan Jordi Muntaner Guasp.

Femenias parteix d'un plantejament teòric general que considera el massatge infantil en l'atenció primerenca –entesa com el conjunt d'intervencions dirigides a la població infantil de 0 a 6 anys i a l'entorn, que tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats transitòries o permanents que presenten els nins amb trastorns en el desenvolupament o que tenen el risc de patir-ne– com una estratègia clau per a la millora de la qualitat afectiva i emocional dels infants a les escoles infantils, la qual cosa l'ha portat a plantejar la necessitat d'una proposta didàctica integrada en el projecte curricular per al primer cicle d'educació infantil, que és l'eix central d'aquesta tesi.

Documents relacionats

Data de publicació: 12/04/2010