Escoltar

La UIB rep 26 universitaris de països del Magrib i els Balcans el curs acadèmics 2012-13 dins dels programes Averroès 4 i Euroweb

El Vicerectorat d’Internacionalització i Cooperació ha reunit els alumnes, professors, personal d’administració i serveis i tutors dels programes d’intercanvi Averroes 4 i Euroweb. El motiu de la reunió era donar-los la benvinguda i propiciar l’intercanvi d’experiències entre els participants.

AVERROÈS 4

La xarxa Averroès, liderada per la Universitat de Montpeller II (França), és un consorci format per 11 universitats de països del Magrib i 9 universitats europees, que gaudeixen del finançament de la Comissió Europea dins el projecte ERASMUS Mundus Action 2.

Durant el curs 2012-13 està previst que es vagin incorporant a la UIB cinc estudiants de grau, cinc de màster, tres de doctorat i un postdoctorat, així com una persona d’administració i serveis i un professor. Per la seva banda, un estudiant de doctorat de la UIB és a Tetuan amb el mateix programa.

Des de la UIB es poden realitzar estades en una de les universitats magribines que formen el consorci:

- Algèria, universitats de Bugia, Mentouri de Constantina, Abou Bekr Belkaid de Tilimsan, Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou i Ferhat Abbas de Sétif.
- Marroc, universitats Cadi Ayyad de Marràqueix, Mohammed V d’Agdal de Rabat i Abdelmalek Saadi de Tetuan.
- Tunísia, universitats de Susa, de Gabés i de Tunis El Manar.

EUROWEB

El programa Euroweb permet a alumnat, professors i personal d’administració i serveis de l’Escola Politècnica Superior fer una estada d’estudis en universitats de Bòsnia i Hercegovina, Macedònia, Sèrbia, Montenegro o Albània. Les universitats que hi participen són les de Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Ciril i Metodi de Skopje, Nis, Belgrad, Mediterrània a Podgorica, i Aleksander Xhuvani d’Elbasan.

Les beques són de 1.000 euros al mes per a estudiants de grau i màster, de 1.500 euros per a estudiants de doctorat, i 1.800 euros per a estudiants postdoctorals i 2.500 euros per a personal d’administració.

En el marc d’aquest programa la UIB ha enviat un alumne de grau a la Universitat de Belgrad aquest curs 2012-13 i han vingut a la UIB dos alumnes de grau, sis de màster un de doctorat, un postdoctorat, i un PDI.

Podeu consultar els programes de mobilitat de la UIB a: http://sri.uib.es/

Documents relacionats

Data de publicació: 26/10/2012