Escoltar

La UIB, primera institució de les Illes Balears que aprova el procediment de convocatòria de carrera horitzontal del PAS

Gener de 2010: primera convocatòria

El Consell de Govern de la UIB del mes de novembre va aprovar el procediment de convocatòria de carrera horitzontal del PAS amb la intenció de determinar criteris per a la promoció del personal d’administració i serveis de la UIB. L’acord normatiu sortirà publicat al FOU 321, de divendres 18 de desembre de 2009.

Al llarg d’un any, aproximadament, la Gerència i la Junta de Personal del PAS han anat treballant en el desenvolupament d’un model de carrera administrativa i professional que possibilitarà diferents sistemes de promoció, com són les convocatòries específiques de promoció horitzontal o bé el disseny d’un model de carrera professional basat en la capacitació i incentivació econòmica. De fet, la carrera horitzontal pretén reconèixer el desenvolupament professional dels funcionaris de la UIB, sense que suposi necessàriament haver de canviar de lloc de treball.

Aquest sistema d’avaluació permetrà als treballadors avançar en funció del desenvolupament de competències relacionades amb el seu lloc de treball, rendiment i trajectòria professional.

Les convocatòries

La carrera horitzontal es durà a terme mitjançant convocatòries específiques, que s’anunciaran al FOU 323 i que inclouran el nombre màxim de promocions previstes per unitat administrativa. La primera convocatòria sortirà el gener de 2010.

Per poder-se presentar, els funcionaris han de complir una sèrie de requisits, com estar en servei actiu a la UIB, pertànyer als cossos, escales i especialitats establerts a l’ordre de funcions dels diferents cossos i escales del personal funcionari de la UIB i tenir plaça definitiva i una antiguitat mínima de quatre anys, entre d’altres.

La valoració

L’adquisició del grau personal es basa en la valoració de la trajectòria i l’actuació professional, la qualitat de la feina realitzada, els coneixements adquirits i el resultat de l’avaluació de l’acompliment, punts mitjançant els quals es mesurarà i valorarà la conducta professional i el rendiment o l’obtenció dels resultats.

La valoració la farà una comissió de set membres entorn de tres eixos:

a)Valoració de la trajectòria professional, a través d’un informe dels responsables de la unitat administrativa es valorarà la dedicació, implicació, qualitat, disponibilitat…

b)Avaluació de l’acompliment: es durà a terme l’avaluació de les competències i habilitats del funcionari mitjançant l’enquesta d’avaluació 360º.

c)Valoració dels coneixements adquirits. És a dir, la formació específica del funcionari, les titulacions acadèmiques, els cursos o altres coneixements relacionats amb el lloc de treball.

Efectes

Els funcionaris que hagin obtingut la progressió professional adquiriran un grau superior (màxim 2 nivells). No podran participar en cap concurs de trasllat durant dos anys.

El funcionari cobrarà les retribucions complementàries mínimes que corresponguin al nou grau.

Documents relacionats

Data de publicació: 10/12/2009