Escoltar

L'Institut de Ciències de l'Educació i el Servei d'Activitats Culturals de la UIB presenten l'oferta d'activitats formatives ICE-SAC a Menorca

Enguany l'oferta se centra en dues àrees: l'àrea de salut i l'àrea de diversitat cultural

L'Institut de Ciències de l'Educació i el Servei d'Activitats Culturals de la UIB han presentat el programa d'activitats formatives ICE-SAC a la Seu universitària de Menorca per a l'any acadèmic 2008-2009, amb un nou plantejament formatiu centrat en dues àrees: l'àrea de salut i l'àrea de diversitat cultural.

Oferta formativa:

Àrea de salut: consta dels següents cursos de 25 hores / 2,5 Crèdits, cada un:

Promoció i educació per a la salut en la infància i l'adolescència.

Consulta jove en un centre escolar: prevenció de drogodependències i educació afectivosexual.

Alimentació en la infància i l'adolescència.

Trastorns de la conducta en la infància i l'adolescència.

Primers auxilis en la infància i l'adolescència.

En aquest àmbit també s'ha presentat el títol de postgrau d'Expert Universitari en Educació per a la Salut en la Infància i l'Adolescència, adreçat a titulats universitaris de l'àmbit de l'educació i de la salut, i, el Diploma Universitari d'Educació per a la Salut, adreçat a persones amb estudis de batxillerat.

Els cursos comencen l'11 de març i acaben el 5 de desembre, i es poden realitzar en un horari de 17.30 a 20.30 hores de dijous a divendres, i els dissabtes de 10 a 13'30 hores. Els preus de les diferents modalitats de cursos de l'àrea de salut oscil·len entre 100 i 440 euros.

Aquests cursos compten amb el patrocini de la Conselleria de Salut i Consum i de la CAM.

Àrea de diversitat cultural: consta de 8 mòduls:

El tercer sector a Menorca: realitats i reptes.

Gestió cultural i cohesió social.

Mediació: gestió i resolució de conflictes.

Diversitat (I): interculturalitat.

Diversitat (II): relacions intergeneracionals.

Diversitat (III): adolescència i joventut.

Diversitat (IV): nous models familiars..

Acció comunitària i cohesió social.

Els cursos comencen el 6 de febrer i acaben el 23 de maig. Els preus de les diferents modalitats de cursos de l'àrea de salut oscil·len entre 40 i 290 euros.

Aquests cursos compten amb el patrocini de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Immigració i de la CAM.

La Universitat ha sol·licitat per a tots els cursos l'acreditació d'hores de formació permanent del professorat i els crèdits de lliure configuració.

La presentació ha anat a càrrec de la Sra. Catalina Morey Suau, secretària de l'ICE i coordinadora de formació. El Sr. Pere Tudurí Seguí, delegat territorial de la CAM, entitat patrocinadora de les activitats. El Sr. Francesc Castellà, administrador de la Seu universitària, el Sr. Patrici Hernández, dinamitzador de les activitats ICE-SAC a Menorca, que és el coordinador dels cursos d'educació, diversitat cultural i ciutadania, i el Sr. Miquel Bennàsar Veny, professor de la UIB i director dels cursos de l'àrea de salut.

Data de publicació: 23/01/2009