Escoltar

Els titulats universitaris en situació legal d'atur podran estudiar gratis a la UIB un màster universitari o un títol propi de postgrau

Els titulats superiors que estiguin en situació legal de desocupació es podran matricular gratis en un màster universitari oficial o en un títol propi de postgrau a la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el conveni de col·laboració que la UIB i el Govern de les Illes Balears signaren el desembre de 2009.

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds fins al 20 de setembre de 2010. Els ajuts es concediran per ordre de presentació de les sol·licituds amb la documentació justificativa, fins a exhaurir el pressupost assignat.

Els ajuts són vàlids per cursar els estudis següents:

- Màsters universitaris oficials de la UIB.
- Títols propis de postgrau de la UIB d’una durada mínima de 20 crèdits i amb un preu de matrícula màxim de 180 euros per crèdit.
- Títols propis de postgrau de la UIB d’una durada inferior a 20 crèdits si tenen caràcter d’estratègics per al desenvolupament econòmic de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Els requisits que s’han de complir per rebre l’ajut són els següents:

- Haver nascut entre l’1 de gener de 1969 i el 31 de desembre de 1983.
- Estar en possessió d’un títol universitari oficial que faculti, al país expedidor del títol, per a l’accés a ensenyaments de postgrau.
- Trobar-se en situació legal de desocupació.
- Tenir reconegut el dret a percebre prestació o subsidi de desocupació en el moment de formalitzar la matrícula, sense que hagi expirat en aquesta data el període durant el qual es té dret a la percepció.
- Matricular-se en un curs complet que condueixi a l’obtenció d’un títol propi de postgrau o en un màster universitari oficial de la UIB.

+ informació

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 13/08/2010

Data de publicació: 03/08/2010