Escoltar

Els nous anglesos: la diversitat lingüística sorgida del colonialisme

Tres investigadores de la UIB i de la Universitat de Vigo estudien les varietats emergents de la llengua anglesa en antigues colònies al sud-est asiàtic, l’Àfrica oriental i el Carib 

Un equip d’investigadores de la Universitat de les Illes Balears i de la Universitat de Vigo estudien els processos de creació de noves varietats de la llengua anglesa sorgides en territoris de les antigues colònies de l’imperi Britànic i dels Estats Units al sud-est asiàtic (Filipines, Índia, Hong Kong i Singapur), l’Àfrica oriental (Kenya i Tanzània) i el Carib (Jamaica).

Les investigadores del grup de recerca en Anàlisi Lingüística de la UIB, Cristina Suárez i Lucía Loureiro, i de la Universitat de Vigo Elena Seoane, han centrat la seva recerca en l’expansió de la llengua anglesa com a llengua global i, a la vegada, com a llengua en procés de diversificació i d’indigenització (això és, d’apropiació per part de les comunitats natives dels territoris de les antigues colònies). Aquests processos converteixen la llengua anglesa en objecte de gran interès per a l’estudi de fenòmens lingüístics des de diversos punts de vista.

Estudi dels patrons de variació lingüística

La llengua anglesa es va imposar en aquests territoris, en molts casos com a llengua oficial, de la mà de l’expansió colonial britànica (segles XVI-XIX) i nord-americana (segles XIX i XX), i va entrar en contacte amb les llengües natives. Com a conseqüència d’aquesta coexistència lingüística, varen sorgir noves varietats de la llengua anglesa, que comparteixen moltes característiques, però també tenen trets distintius que les fan diferents.

El projecte de recerca Variación morfosintáctica en variedades emergentes de la lengua inglesa aborda l’anàlisi d’un conjunt de variables lingüístiques i es proposa examinar les seves característiques i el seu desenvolupament en una selecció de varietats de la llengua anglesa parlades al sud-est asiàtic (Filipines, Índia, Hong Kong, Singapur), l’Àfrica Oriental (Kenya i Tanzània) i el Carib (Jamaica).

L’objectiu fonamental del projecte és identificar els patrons de variació, en aquestes varietats, d’un grup d’estructures morfosintàctiques determinades. Des d’una perspectiva transnacional, i seguint la classificació dinàmica d’evolució de llengües proposada per Edgar W. Schneider (Postcolonial English. Varieties around the World. Cambridge University Press, 2007), les investigadores intenten establir estudis comparatius sincrònics.

L’objectiu final del projecte és investigar si els patrons de variació esmentats representen trets conservadors que responen a condicionants històrics (filogènia) i estan determinats per les variants de l’anglès (britànic o americà) que varen intervenir en el procés de formació de les variants emergents; responen a processos induïts per la situació de contacte de llengües a les quals aquestes variants han estat exposades; o bé formen part d’un procés de canvi lingüístic cíclic de simplificació o increment de la complexitat independent de la història de l’anglès, i són el resultat de processos cognitius comuns.

Per dur a terme la recerca, les investigadores treballen des de la perspectiva de la sociolingüística, el contacte entre llengües i la tipologia lingüística. De manera més tangencial, però no menys rellevant, també analitzen qüestions d’actituds i d’identitat, així com les conseqüències sociològiques de la presència de la llengua anglesa a tot el món, i el seu desenvolupament com a primera llengua, segona llengua, llengua estrangera i llengua franca.  

Documents relacionats

Data de l'esdeveniment: 26/02/2014

Data de publicació: 26/02/2014