Escoltar

Els més grans de 40 anys que demostrin experiència laboral o professional podran cursar estudis de grau a la UIB sense necessitat d'acreditar titulació

El Consell de Govern ha aprovat avui l’Acord normatiu que ho regula

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat l’Acord normatiu pel qual s’aprova l’accés a la Universitat per mitjà d’acreditació d’experiència laboral o professional d’aquelles persones que no disposin de la titulació acadèmica requerida. D’aquesta manera, es possibiliten noves vies d’accés a la Universitat per al curs acadèmic 2010-2011.

Podran sol·licitar accedir a un ensenyament universitari mitjançant acreditació d’experiència laboral o professional les persones que hagin complert 40 anys abans de l’1 d’octubre de l’any en què s’inicia el curs per al qual sol·liciten l’accés i, a més a més, no posseeixin cap titulació que habiliti per accedir a la Universitat. De la mateixa manera, serà requisit indispensable que els sol·licitants acreditin experiència laboral o professional en relació amb els ensenyament per als quals demanen l’accés.

La UIB convocarà anualment aquest procediment d’accés a partir del curs vinent. El procés de selecció constarà de dues fases: una primera etapa de valoració i una segona d’entrevista personal, la qual tindrà lloc, generalment, durant els mesos de maig o juny. Les persones interessades hauran de dirigir la sol·licitud corresponent a la doctora Montserrat Casas, Rectora de la UIB, i indicar l’ensenyament oficial de grau que es vol cursar. Entre d’altres, els candidats hauran de presentar un curriculum vitae i una carta de motivació en la qual es justifiqui l’interès per cursar el grau elegit.

Serà la comissió avaluadorà qui determinarà, en funció dels resultats obtinguts a les dues fases (valoració i entrevista personal) i de les places disponibles, quins candidats són els admesos. L’experiència laboral o professional es valorarà sempre que s’hagi desenvolupat en les famílies professionals adscrites a la branca de coneixement a la qual estigui vinculat l’ensenyament triat. També comptarà per a la valoració la formació complementària específica de l’ensenyament triat amb què compti el candidat, que s’haurà d’efectuar per mitjà del corresponent certificat. D’altra banda, també es valoraran els coneixements de català i de terceres llengües expedits per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i les escoles oficials d’idiomes o les escoles o els serveis de llengües modernes de les universitats, respectivament. La puntuació total d’aquesta primera fase de valoració es trobarà entre els 0 i els 10 punts, i només accediran a la fase d’entrevista personal els candidats que hagin obtingut un mínim de 5 punts de valoració.

La Universitat promourà la modificació de les memòries dels plans d’estudis per tal de determinar si s’ofereixen places per a aquesta via d’accés i, en cas afirmatiu, identificar l’àmbit de l’experiècia laboral o professional que es relaciona específicament amb l’ensenyament universitari oficial de grau corresponent.

Documents relacionats

Data de publicació: 30/03/2010