Escoltar

Els doctors Eduard Petitpierre, de Biologia, i Ramon Puigjaner, de Ciències Matemàtiques i Informàtica, nomenats professors emèrits pel Consell de Govern de la UIB

El Consell de Govern celebrat avui també ha aprovat la renovació de la contractació com a professors emèrits dels doctors Isabel Moll i Lluís Mas

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat avui el nomenament com a professors emèrits del doctor Eduard Petitpierre, del Departament de Biologia, i del doctor Ramon Puigjaner, del Departament de Ciències Matemàtiques i Informàtica de la Universitat de les Illes Balears.

Per altra banda, s’ha aprovat la renovació de la contractació com a professors emèrits de la doctora Isabel Moll, del Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, i del doctor Lluís Mas, del Departament de Física de la UIB.

Isabel Moll i Lluís Mas

Segons la normativa vigent, la UIB pot contractar professors emèrits, amb dedicació a temps complet, amb caràcter temporal i en règim laboral, entre els professors dels cossos docents universitaris que hagin prestat serveis destacats a la Universitat.

En aquests moments perquè un professor jubilat pugui ser contractat com a professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears és necessari haver prestat, almenys, deu anys de servei actiu a la UIB; estar en possessió del títol de doctor amb almenys vint anys d'antiguitat; tenir almenys tres quinquennis de docència amb avaluacions positives i tres sexennis d'investigació; haver arribat a l'edat de jubilació a la UIB i estar jubilat i tenir menys de setanta-cinc anys.

La petició de nomenament com a professor emèrit correspon al departament o institut universitari al qual pertany el professor proposat. La proposta es tramet a la Rectora de la Universitat, que la sotmet a la consideració del Consell de Govern, que pot acordar o denegar el nomenament com a professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears.

Ara la durada dels contractes que es formalitzen amb els professors emèrits és de dos anys, prorrogables pel Consell de Govern, oït el departament, pel mateix període. En cap cas no es podrà gaudir de la condició d'emèrit durant més de quatre anys.

No obstant l'extinció de la relació contractual, la condició de professor emèrit és vitalícia, a efectes honorífics. En qualsevol cas, i sempre que el departament afectat així ho acordi, un cop extingit el contracte, els professors emèrits poden seguir prestant la seva col·laboració voluntària i gratuïta.

Documents relacionats

Data de publicació: 05/05/2010