Eleccions al Claustre de la UIB: la comunitat universitària renova els membres dels grups B) i C), corresponents a una part del personal docent i investigador i als estudiants

Dia: dijous, 25 de novembre de 2010
Hora: de les 12 a les 17 hores
Lloc: vestíbul dels edificis G. M. de Jovellanos,
Anselm Turmeda, Ramon Llull i Beatriu de Pinós
del campus universitari

La comunitat universitària elegirà els representants al Claustre dels grups B) i C), corresponents a la resta de personal docent i investigador i als estudiants, respectivament. El grup B) està format per 29 membres i el seu mandat té una durada de quatre anys. El grup C) està format per 60 membres i el seu mandat dura dos anys.

Les meses electorals s’obriran de les 12 a les 17 hores als edificis G. M. de Jovellanos, Anselm Turmeda, Ramon Llull i Beatriu de Pinós del campus universitari.

S’elegiran els candidats de les circumscripcions de les quals s’han presentat més candidats que llocs per cobrir.

Les circumscripcions en què el professorat del grup B) haurà d’elegir els representants al Claustre són les de personal docent i investigador amb dedicació a temps complet i amb vinculació permanent i la del personal docent i investigador amb dedicació a temps parcial.

Les circumscripcions en què els estudiants –grup C)- hauran d’elegir els representants al Claustre són les corresponents als estudis de Dret, els estudis de Filosofia i els estudis de màster universitari.

En la resta de circumscripcions en les quals el nombre de candidatures presentades és igual o inferior al nombre de llocs per cobrir, la Comissió Electoral va proclamar automàticament els candidats presentants, d’acord amb les previsions de l’article 34.2 de la normativa electoral.


Què és el Claustre de la UIB?

El Claustre és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i el presideix la Rectora. Està format per un màxim de 300 membres claustrals, dels quals 240 són electes i la resta, nats.

Els membres electes es divideixen de la manera següent: 123 professors doctors amb vinculació permanent a la Universitat (grup A), 29 integrants de la resta de personal docent i investigador (grup B), 60 estudiants (grup C) i 28 representants del personal d’administració i serveis (grup D).

Els membres nats són la Rectora, el Secretari General, els vicerectors, la Gerent, els degans i directors d’escola, els directors de departament i d’institut universitari de recerca i el president del Consell d’Estudiants.

El Claustre, entre d’altres, elabora els Estatuts, convoca eleccions extraordinàries al càrrec de Rector, elegeix els membres del Consell de Govern que li corresponen i elegeix i, si escau, revoca el defensor universitari –Síndic de Greuges- i en rep l’informe anual.

Documents relacionats

Data de publicació: 25/11/2010